Fiscale paragraaf

Fiscale paragraaf

Fiscaliteiten en fiscaal resultaat

Pré Wonen betaalt verschillende belastingen in het kader van wet- en regelgeving. Het uitgangspunt is om onze fair share bij te dragen, in lijn met onze sociale taak. Bij het betalen van deze fair share aan belastingen worden de wettelijke mogelijkheden naar redelijkheid benut.

Verhuurdersheffing

De omvang van de verhuurdersheffing in 2022 bedroeg circa € 11,5 miljoen (2021: circa € 17,1 miljoen). Het tarief van de verhuurdersheffing is verlaagd om de verhuurders tegemoet te komen voor de effecten van de huurbevriezing, compensatie te bieden voor de aanscherping van renteaftrekbeperking en vanwege de algemene tariefsverlaging. Het tarief van 2022 is 0,332% (2021: 0,526%). Vanaf 1 januari 2023 is de verhuurdersheffing afgeschaft.  

Veranderingen fiscale functie

In 2022 is het three-lines-of-defense-model verder ingevuld. De nieuwe opzet uit 2021 (met een fiscaal medewerker en nieuwe extern fiscaal adviseur) heeft geleid tot een beter inzicht in fiscale posities en het inlopen van enkele achterstanden. Specifiek zijn de aangiften vennootschapsbelasting tot en met 2020 ingediend en zijn verdere procesverbeteringen toegepast voor de btw- en wkr-administraties.

Fiscaal statuut

Het afgelopen jaar is het fiscaal statuut volgens de jaarlijkse cyclus geactualiseerd. De doelstelling is niet gewijzigd. Pré Wonen houdt vast aan de keuze voor fiscale zelfregie, waardoor deskundigheid en eigenaarschap worden gestimuleerd. Daarnaast zijn alle taken en verantwoordelijkheden aangepast naar de huidige functienamen.

Fiscale commissie

De fiscale commissie adviseert het bestuur van Pré Wonen rond fiscale aspecten bij de besluitvorming. De commissie overlegt met en rapporteert aan het bestuur over de fiscale risico’s en kansen. De fiscale commissie bestaat uit 4 medewerkers van Pré Wonen en 1 extern adviseur.

Vennootschapsbelasting in de winst- en verliesrekening

De belastinglast wordt gepresenteerd met inachtneming van de grondslag voor de waardering van latente belastingen.

BELASTINGEN W&V NOMINAAL

2022

2021

Acute belastingen

-6.225

-5.405

Correcties voorgaande jaren

-336

1.936

Mutatie latente belastingen

-519

-546

Betalingskortingen en/of heffingsrente

0

-

-7.079

-4.014

Effectieve belastingdruk

De onderstaande tabel geeft de effectieve belastingdruk weer op basis de nieuwe grondslag met toepassing van een contante waarde voor de berekening van belastinglatenties.

EFFECTIEVE BELASTINGDRUK

2022

VPB

%

Resultaat voor belastingen

-292.746

Nominale belastingdruk

-75.528

25,8%

AANSLUITPOSTEN:

(Her)waardering latenties

81.335

27,7%

VPB tariefswijziging belastinglatenties (van 25% naar 25,8%)

0

0%

Correcties eerdere jaren

335

-0,1%

Gemengde kosten

9

0%

Rente-aftrekbeperking (ATAD)

972

-0,3%

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

-1

0%

Tariefsopstapje

-43

0%

TOTALE BELASTINGLAST

7.079

-2,4%