8. Toelichting op de winst- en verliesrekening

8. Toelichting op de winst- en verliesrekening

8.1. Exploitatie vastgoedportefeuille

8.1.1. Huuropbrengsten

Huuropbrengsten (in €)

2022

2021

Woningen en woongebouwen DAEB

103.071.848

100.249.343

Woningen en woongebouwen niet-DAEB

11.828.226

9.603.241

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB

0

1.368.342

Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB

0

2.395.191

114.900.074

113.616.117

af: Huurderving wegens leegstand

-1.358.509

-1.530.832

af: Huurderving wegens oninbaarheid / voorziening dub. debiteuren

-155.149

-91.892

af: Huurgewenning & korting

-137.919

-225.431

113.248.497

111.767.962

Voor sociale huurwoningen was de huurverhoging inflatie (2,3%). Voor vrije sector huurwoningen was de huurverhoging inflatie + 1%. Woningen met een E, F of G label hebben een huurbevriezing gekregen.

8.1.2. Opbrengsten servicecontracten

Opbrengsten servicecontracten (in €)

2022

2021

Vergoeding levering goederen en diensten

4.129.776

4.178.150

Vergoeding overige zaken (niet verrekenbare servicekosten)

1.188.240

1.009.808

5.318.016

5.187.958

af: te verrekenen met huurders

-834.176

-228.243

af: derving wegens leegstand

-32.082

-51.156

4.451.758

4.908.559

De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroerende en roerende zaken zijn gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks, indien noodzakelijk, aangepast. Jaarlijks vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de leveringen en diensten over het voorgaande jaar. De opbrengsten uit de teruglevering van zonnepanelen zijn geen afrekenbare servicekosten. Deze worden dan ook niet meegenomen met de jaarlijkse afrekening.

8.1.3. Lasten servicecontracten

Lasten servicecontracten (in €)

2022

2021

Onderhoud t.b.v. servicecontracten

802.559

726.519

Overige goederen, leveringen en diensten

3.661.621

3.929.299

Toegerekende organisatiekosten

563.367

577.126

5.027.547

5.232.944

In het verslagjaar geven de servicecontracten per saldo een negatief resultaat. De toegerekende organisatiekosten zijn toegenomen doordat de loonkosten van de medewerkers servicekosten (inclusief toe te rekenen overheadkosten) met ingang van 2021 volledig onder servicekosten worden gepresenteerd. De bij huurders in rekening gebrachte administratiekosten zijn niet dekkend.

8.1.4. Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Lasten verhuur en beheeractiviteiten (in €)

2022

2021

Toegerekende organisatiekosten

7.498.560

9.380.105

7.498.560

9.380.105

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat.

8.1.5. Grondslagen toegerekende organisatiekosten

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur, verkoop en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat. Daarin worden de organisatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en salarissen en overige bedrijfskosten, op basis van een interne inschatting van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld. Hierbij wordt in hoofdlijnen onderscheid gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en leefbaarheid. De kostenverdeling vindt hoofdzakelijk plaats op basis van fte.

8.1.6. Toerekening organisatiekosten

Toerekening organisatiekosten (in €)

2022

2021

Lonen en salarissen

11.117.982

11.833.851

Uitzendkrachten, inhuur

2.355.075

1.809.535

Overige personeelskosten

1.186.936

1.315.650

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

214.022

236.739

Huisvestingskosten

536.817

386.057

Kosten ICT

1.936.421

1.845.429

Vervoersmiddelen

175.808

178.251

Intergratiekosten Zandvoort

0

673.592

Algemene kosten (o.a. onderzoek- advieskosten)

2.387.700

2.498.178

19.910.760

20.777.282

Toe te rekenen aan:

direct

indirect

totaal

direct

indirect

totaal

Overige activiteiten

0

0

0

0

0

0

Verhuur en beheer activiteiten

6.984.909

513.651

7.498.560

5.145.629

4.234.476

9.380.105

Leefbaarheid

477.851

35.140

512.991

336.852

292.910

629.762

Projectontwikkeling (geactiveerde productie)

1.230.307

90.473

1.320.780

1.309.587

0

1.309.587

Projectontwikkeling (dekkingsverschil)

1.999.200

147.016

2.146.215

201.137

1.007.378

1.208.515

Servicekosten (incl. huismeesters)

524.777

38.591

563.367

344.363

232.764

577.127

Verkoop vastgoedportefeuille

317.032

23.314

340.345

262.470

165.485

427.954

Onderhoudslasten

5.094.942

374.668

5.469.610

2.620.102

1.594.283

4.214.385

Overige organisatiekosten

Controlling (incl accountantskosten)

588.914

43.307

632.221

856.410

163.167

1.019.577

Treasury

0

0

0

0

0

0

Bestuur & secretariaat (incl. OR)

1.098.539

92.542

1.191.081

1.140.266

305.384

1.445.651

Strategie

219.451

16.138

235.589

361.120

203.498

564.618

Subtotaal overige organisatiekosten

1.906.905

151.987

2.058.892

2.357.797

672.048

3.029.846

18.535.921

1.374.840

19.910.761

12.577.938

8.199.343

20.777.282

8.1.7. Lonen en salarissen

Lonen en salarissen (in €)

2022

2021

Salarissen

8.544.049

9.361.563

Sociale lasten

1.506.631

1.425.146

Pensioenen

1.090.196

1.093.635

Vrijval reservering verlofuren

0

0

12.327.811

13.195.994

Ontvangen uitkeringen ziektewet

-22.893

-46.493

12.304.917

13.149.501

Tijdelijk personeel

2.355.075

1.809.535

14.659.992

14.959.036

Het aantal fulltime equivalenten bedroeg in 2022 gemiddeld 142,5 (2021: 149,4). Alle werknemers zijn werkzaam in Nederland.

De uitsplitsing naar organisatie onderdeel is als volgt (fte):

Gemiddeld FTE

2022

2021

Bestuur (inclusief strategie)

4,6

5,4

Controlling

3,0

2,5

Klant en Wonen

104,8

98,5

Financiën en Bedrijfsvoering

28,8

41,0

Stagiaires en oproepkrachten

1,3

2,0

Totaal

142,5

149,4

Pensioenregeling

De gehanteerde pensioenregeling van Pré Wonen is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn:

  • Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen;

  • Er is sprake van een middelloonregeling;

  • De pensioenleeftijd is afhankelijk van de AOW pensioenleeftijd;

  • De regeling kent zowel een partner- als wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is verzekerd door middel van een opbouwregeling (uitkeringsovereenkomst). Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks een premie vast. Deze is momenteel vastgesteld op 27% van de pensioengrondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor. 

  • Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. Voor actieve deelnemers geldt dat het bestuur streeft naar verhoging met de loonontwikkeling van de branche Woningcorporaties. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast.

De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:

  1. Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders van Pré Wonen.

  2. Pré Wonen is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. In geen geval bestaat een verplichting tot bijstorting.

  3. Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting.

De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2022 129,0% (ultimo 2021: 126,0%). De beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2022 133,7% (ultimo 2021 118,8%). Met deze beleidsdekkingsgraad voldoet het pensioenfonds aan de minimaal beleidsdekkingsgraad van 126,8% die is voorgeschreven door De Nederlandse Bank (DNB).

8.1.8. Afschrijvingen op materiële vaste activa

Afschrijvingen op materiële vaste activa (in €)

2022

2021

Afschrijving onroerende zaken ten dienste van exploitatie

214.022

236.739

214.022

236.739

8.1.9. Lasten onderhoudsactiviteiten

Lasten onderhoudsactiviteiten (in €)

2022

2021

Planmatig onderhoud

18.338.698

14.523.958

Mutatieonderhoud

8.871.998

7.297.165

Klachtenonderhoud

9.292.463

7.274.354

Toegerekende organisatiekosten

5.469.611

4.214.385

41.972.770

33.309.862

8.1.10. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit (in €)

2022

2021

Verhuurdersheffing

11.543.386

17.039.936

Belastingen exploitatie

6.138.095

6.129.538

Verzekeringen

531.999

577.668

Heffing ILT-Aw

0

0

Juridische kosten

195.691

226.400

Bijdrage VVE exploitatie

382.431

302.598

Overige directe exploitatiekosten

731.139

891.296

19.522.741

25.167.436

8.2. Verkoop vastgoedportefeuille

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (in €)

2022

2021

Opbrengst verkopen woningen in exploitatie

13.755.344

6.470.425

Verkoopkosten woningen in exploitatie

-94.199

-53.309

Marktwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-10.691.017

-4.182.317

Verkoopresultaat woningen in exploitatie

2.970.128

2.234.799

Verkoopopbrengst teruggekochte woningen VOV

1.301.499

3.275.773

Verkoopkosten teruggekochte woningen VOV

-2.731

-1.670

Verrekeningen

0

0

Boekwaarde teruggekochte woningen VOV

-971.622

-2.465.557

Verkoopresultaat teruggekochte woningen VOV

327.146

808.546

Verkoopopbrengst afkoopregelingen

465.000

3.109.610

Verkoopkosten afkoopregelingen

-85

-4.228

Balanswaarde

-348.750

-2.125.463

Verkoopresultaat afkoopregelingen

116.165

979.919

Verkoopopbrengst overige vastgoed in exploitatie

3.505.988

1.840.000

Verkoopkosten overige vastgoed in exploitatie

-80.817

-82.791

Boekwaarde overige vastgoed in exploitatie

-3.660.640

-1.492.005

Verkoopresultaat overige vastgoed in exploitatie

-235.469

265.204

Verkoopopbrengst grondposities

11.538

200.000

Verkoopkosten grondpositie

0

-3.690

Boekwaarde grondposities

0

-200.000

Verkoopresultaat verkoop grondposities

11.538

-3.690

Overige verkoopkosten

-87.538

-91.400

Af: Toegerekende organisatiekosten

-340.345

-427.954

Totaal netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

2.761.625

3.765.424

Hierbij wordt opgemerkt dat voor het verkochte vastgoed in exploitatie de boekwaarde de geschatte marktwaarde is. Voor het teruggekochte vastgoed onder VOV dat is doorverkocht zonder voorwaarden, is de boekwaarde de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting. De reguliere verkoop van teruggekochte (VOV) woningen heeft betrekking op 13 woningen.

Het resultaat van de verkopen bestaand bezit die onder de Pré Koopregeling zijn verkocht is verantwoord onder de post “Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen”.

In 2022 zijn van het DAEB vastgoed 14 woningen met een totale marktwaarde op moment van verkoop van € 6,5 miljoen en historische kostprijs van € 4,0 miljoen (gefixeerd op de historische boekwaarde per 1 januari 2022) verkocht. Tevens is binnen het DAEB vastgoed 1 teruggekochte VOV woning verkocht met een totale marktwaarde op moment van verkoop van € 0,4 miljoen en historische kostprijs van € 0,3 miljoen (gefixeerd op de historische boekwaarde per 1 januari 2022) verkocht. De door verkoop in 2022 gerealiseerde waardestijging ten opzichte van de boekwaarde begrepen in het eigen vermogen, bedraagt € 2,6 miljoen.

In 2022 zijn van het commercieel vastgoed 21 woningen en 41 bedrijfspanden verkocht met een totale marktwaarde op het moment van verkoop van € 10,8 miljoen en historische kostprijs van € 10,3 miljoen (gefixeerd op de historische boekwaarde per 1 januari 2022). Daarnaast zijn binnen het Niet-DAEB vastgoed 2 teruggekochte VOV woning verkocht met een totale marktwaarde op moment van verkoop van € 0,9 miljoen en historische kostprijs van € 0,7 miljoen (gefixeerd op de historische boekwaarde per 1 januari 2022) verkocht. Tot slot is van 1 woning de terugkoopregeling afgekocht met een totale marktwaarde op het moment van verkoop van € 0,5 miljoen en historische kostprijs van € 0,3 miljoen (gefixeerd op de historische boekwaarde per 1 januari 2022). 

De door verkoop in 2022 gerealiseerde waardestijging ten opzichte van de boekwaarde begrepen in het eigen vermogen, bedraagt € 0,9 miljoen.

8.3. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeverandering vastgoedportefeuille (in €)

2022

2021

Waardeverandering grond- en sloopposities

-6.817.197

446.095

Waardeverandering vastgoed in ontwikkeling

-1.754.464

-3.726.885

Terugneming afwaardering vastgoed in ontwikkeling

2.690.967

883.415

Afwikkeling projecten uit voorgaande jaren

16.064

37.182

Herstructering, uitplaatsingskosten en sloop

-679.047

-9.161.057

Waardeverandering door investeringen in bestaand DAEB en niet-DAEB

-35.445.358

-1.132.254

Toegerekende organisatiekosten ontwikkeling huurwoningen (dekkingsverschil)

-1.027.149

-717.858

Toegerekende organisatiekosten renovatie huurwoningen (dekkingsverschil)

-1.092.128

-490.657

-44.108.311

-13.862.019

Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille in exploitatie (in €)

2022

2021

Waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie

-261.825.976

479.198.453

Waardeveranderingen niet-DAEB vastgoed in exploitatie

-25.508.737

44.215.215

-287.334.713

523.413.668

Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille VOV (in €)

2022

2021

Waardering vastgoed verkocht onder voorwaarden

0

-48.072

Waardeverandering vastgoed verkocht onder voorwaarden

-6.428.381

10.260.350

Waardeverandering terugkoopverplichtingen verkocht onder voorwaarden

6.194.708

-9.869.482

-233.673

342.796

8.4. Overige activiteiten

Opbrengsten overige activiteiten (in €)

2022

2021

Opbrengsten overige dienstverlening huurders

51.320

49.544

Opbrengsten overige activiteiten

72.295

192.980

Energiebijdrage

197.472

190.872

Overige baten

-8.339

21.606

Overige baten voorgaande jaren

5.939.793

11.622

6.252.541

466.624

Overige baten betreffen de ontvangst van de overdrachtsbelasting vanuit de taakoverdracht in Zandvoort en de terugontvangen BTW op een grondpositie in Zandvoort.

8.5. Overige organisatiekosten

Overige organisatiekosten (in €)

2022

2021

Bijdrage AW en obligoheffing

394.939

457.492

Controlling (incl accountantskosten)

632.221

1.019.577

Treasury

0

0

Bestuur & secretariaat (incl. OR)

1.191.081

1.445.652

Strategie

235.589

564.618

Kosten RvC

123.719

119.177

2.577.550

3.606.516

8.6. Leefbaarheid

Leefbaarheid (in €)

2022

2021

Leefbaarheidsbijdrage woonmaatschappelijk werk

151.073

163.338

Leefbaarheidsbijdrage aanleg/onderhoud kleinschalige infrastructuur

296.011

246.091

Leefbaarheidsbijdrage schone woonomgeving/overlast/veiligheid

272.556

255.752

Overige leefbaarheidsbijdragen

0

0

Toegerekende organisatiekosten

512.992

629.762

1.232.633

1.294.943

Toegerekende organisatiekosten bij leefbaarheid betreffen de loonkosten en de toegerekende overheadkosten van de consulenten wijkbeheer. Zij voeren de leefbaarheidsactiviteiten uit en werken daarbij samen met welzijnsorganisaties en andere (sociale) netwerkpartners in de wijk.

8.7. Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten (in €)

2022

2021

- Rente op leningen overheid

1.080.580

1.054.471

- Rente op leningen kredietinstellingen

9.585.308

10.594.025

- Rente op rekening courant bij kredietinstellingen

4.093

26.052

Totaal rentelasten

10.669.981

11.674.548

Rente op liquide middelen

0

0

Rentebaten overig

344.110

16

Totaal rentebaten

344.110

16

Geactiveerde bouwrente

374.018

295.898

Saldo financiële baten en lasten

9.951.853

11.378.634

8.8. Belastingen

Belastingen (in €)

2022

2021

Acute belastingen

-6.225.059

-5.404.647

Correcties voorgaande jaren

-335.891

1.936.490

Mutatie latente belastingen

-518.659

-545.764

Betalingskortingen en/of heffingsrente

177

0

-7.079.432

-4.013.921

De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken (VSO 2). De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen onderhoudskosten en verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling, het afwaarderen naar lagere WOZ bij sloop en de inschatting van het op basis van een fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Bij de aangifte zal blijken of en in hoeverre de fiscus de door de stichting gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die reden kan de in de jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig zijn.

De post effectieve belastingdruk is als volgt bepaald:

Effectieve belastingdruk (in €)

2022

VPB

%

Resultaat voor belastingen

-292.745.924

Nominale belastingdruk

-75.528.448

25,80%

Aansluitposten:

(Her) waardering latenties

81.335.390

-27,67%

VPB tariefswijziging belastinglatenties (van 25% naar 25,8%)

Correcties eerdere jaren

335.891

-0,11%

Gemengde kosten

8.741

-0,01%

Rente-aftrekbeperking (ATAD)

971.682

-0,31%

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

-987

0,00%

Tariefsopstapje

-42.660

0,00%

Korting

-177

Totale belastinglast

7.079.432

-2,42%

Rente-aftrekbeperking (ATAD)

Sinds 1-1-2019 is de ATAD richtlijn ingesteld. De rente is nog maar mogelijk tot 20% van de fiscale EBITDA. In 2022 was er sprake van het niet € 3.766.210 niet aftrekbare rentelasten. Per ultimo 2022 is er circa € 15,5 miljoen aan vooruit te schuiven rente beschikbaar.

Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25,8% (2021: 25%). Het effectieve belastingtarief, zijnde de belastinglast uitgedrukt als % van het jaarresultaat voor belastingen bedraagt -2,4% (2021: 0,7%). De berekening is als volgt: Belastingen 2022 (€ 7,1 miljoen) gedeeld door Resultaat voor belastingen (- € 293 miljoen) = -2,4%.

De afwijkende effectieve belastingdruk t.o.v. het statutaire tarief wordt veroorzaakt door verschillen in de vennootschappelijke en fiscale winstbepaling. De belangrijkste verschillen liggen in een afwijkende waardering van het vastgoed.

8.9. Resultaat deelnemingen

Resultaat deelnemingen (in €)

2022

2021

Woonwagenstandplaatsen Kennemerland B.V.

15.189

14.469

V.O.F. Zona Matadero

-12.923

-18.498

Stichting Ketelhuis

-5.131

22.772

-2.865

18.743

8.10. Bezoldiging (ex-)bestuurders en (ex-)commissarissen

De bezoldiging van bestuurders omvat periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte, ter beschikking stelling van auto en presentiegelden) en beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten en jubileumuitkeringen).

Er is geen uitkering bij het beëindigen van het dienstverband noch sprake van winstdelingen en bonusbetalingen.

Het bestuur heeft tot 1 december 2022 bestaan uit mevrouw A.L.J. Huntjens. Vanaf 1 december 2022 is het bestuur uitgebreid tot 2 personen en bestaat deze uit de heer W.D. Kranen en de heer M.H.J. Oomes. De bezoldiging van het bestuur die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie zijn gekomen bedraagt € 191.998 (2021: € 166.678).

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).

(in €)

2022

2021

A.L.J. Huntjens

M.H.J. Oomes

W.D. Kranen

Totaal

A.L.J. Huntjens

Beloning

149.043

12.020

10.643

171.706

148.474

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

0

0

subtotaal

149.043

12.020

10.643

171.706

148.474

Beloningen betaalbaar op termijn

17.240

1.652

1.400

20.292

18.204

Totaal

166.283

13.672

12.043

191.998

166.678

Omvang van het dienstverband (in fte)

1

1

1

1

Duur van het dienstverband (in boekjaar)

1-1 t/m 30-11

1-12 t/m 31-12

1-12 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie zijn gekomen bedragen € 94.825 (2021: €87.440) en is naar individuele commissaris als volgt gespecificeerd (in euro’s):

(in €)

Beloning

Naam

Functie

2022

2021

Bodewes, W.J.

Voorzitter

25.920

25.150

A. Talitsch

Lid

17.280

0

de Goede, J.P.A.

Lid

17.280

16.850

Rutten, B.T.

Lid

17.280

16.850

Tjin-a-Tsoi, T.B.P.M.

Lid

17.065

16.850

Aalsma, E.M.W.

Lid

0

11.740

Totaal

94.825

87.440

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties door Pré Wonen aan bestuurders en commissarissen verstrekt.

8.11. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WNT)

De WNT is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013. De WNT schrijft voor dat indien de maximale bezoldiging wordt

overschreden, de bezoldiging moet worden verantwoord in de jaarrekening. Voor 2022 bedraagt de maximale bezoldiging ingevolge de WNT € 216.000, inclusief belastbare kostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Voor topfunctionarissen van toegelaten instellingen geldt daarnaast een aanvullende regeling zoals opgenomen in de regeling

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. Op grond van de WNT en deze regeling

dienen de individuele inkomensgegevens van topfunctionarissen te worden gerapporteerd. De opgave is als volgt (in euro's):

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.

bedragen x € 1

A.L.J. Huntjens

M.H.J. Oomes

W.D. Kranen

Functiegegevens

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1/1 - 30/11

1/12 - 31/12

1/12 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum*

197.655

18.345

18.345

Beloning

149.043

12.020

10.643

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

17.240

1.652

1.400

Subtotaal

166.283

13.672

12.043

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

Totaal bezoldiging

166.283

13.672

12.043

Verplichte motivering indien overschrijding

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2021

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1/1 - 31/12

Niet actief als bestuurder

Niet actief als bestuurder

Omvang dienstverband 2021 (in fte)

1

N.v.t.

N.v.t.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum*

209.000

209.000

209.000

Beloning

148.474

N.v.t.

N.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

0

N.v.t.

N.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

18.204

N.v.t.

N.v.t.

Totaal bezoldiging 2021

166.678

N.v.t.

N.v.t.

* Pré Wonen valt in bezoldigingsklasse H met bijbehorend bezoldigingsmaximum van € 216.000 (2021: €209.000) voor de bestuurder voor een volledig jaar.

Toezichthoudende topfunctionarissen:

bedragen x € 1

W.J. Bodewes

A. Talitsch

T.B.P.M. Tjin-a-Tsoi

J.P.A. de Goede

B.T. Rutten

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Individueel bezoldigingsmaximum*

25.920

17.280

17.280

17.280

17.280

Beloning

25.920

17.280

17.065

17.280

17.280

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

25.920

17.280

17.065

17.280

17.280

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging

25.920

17.280

17.065

17.280

17.280

Verplichte motivering indien overschrijding

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Gegevens 2021

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1/1 - 31/12

nvt

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Beloning

25.150

nvt

16.850

16.850

16.850

Belastbare onkostenvergoedingen

0

nvt

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

nvt

0

0

0

Totaal bezoldiging 2021

25.150

nvt

16.850

16.850

16.850

* Pré Wonen valt in bezoldigingsklasse H met bijbehorend bezoldigingsmaximum van € 32.400 voor de voorzitter van de RvC en € 21.600 voor overige leden.

De VTW kent sinds 2015 een bindende maatregel “Beroepsregel honorering commissarissen’. Die houdt in dat voor 2022 de volgende bedragen van toepassing zijn voor de toezichthouders:

  • Voorzitter van een RvC maximaal € 25.920

  • Leden RvC maximaal € 17.280

Overige rapportage verplichtingen op grond van WNT:

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

8.12. Accountantskosten

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant (Ernst & Young Accountants LLP) en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt:

Accountantshonoraria EY (in €)

2022

2021

Controle van de jaarrekening

219.518

239.846

Andere controle werkzaamheden

11.543

2.723

Fiscale advisering

0

0

Andere niet-controle werkzaamheden

0

0

231.061

242.569

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2022 ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende 2022 zijn verricht. Het betreft werkzaamheden door onafhankelijke accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (wet toezicht accountantsorganisaties).