12. Winst- en verliesrekening DAEB en niet-DAEB

12. Winst- en verliesrekening DAEB en niet-DAEB

Winst-en-verliesrekening over 2022 ( x € 1.000)

2022

2021

DAEB

Niet-DAEB

Totaal

DAEB

Niet-DAEB

Totaal

Huuropbrengsten

101.716

11.532

113.248

100.197

11.570

111.768

Opbrengsten servicecontracten

4.416

36

4.452

4.863

46

4.909

Lasten servicecontracten

-4.710

-317

-5.028

-5.126

-107

-5.233

Overheidsbijdragen

0

0

0

0

0

0

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-6.985

-514

-7.499

-8.676

-704

-9.380

Lasten onderhoudsactiviteiten

-39.549

-2.424

-41.973

-30.626

-2.684

-33.310

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-18.337

-1.186

-19.523

-24.533

-634

-25.167

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

36.550

7.128

43.679

36.100

7.486

43.586

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

6.866

12.173

19.039

6.812

5.758

12.570

Verkoopkosten

-61

-205

-265

-99

-138

-237

Toegerekende organisatiekosten

-317

-23

-340

-396

-32

-428

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-4.308

-11.364

-15.672

-3.966

-4.174

-8.140

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

2.180

582

2.762

2.351

1.414

3.765

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-43.900

-208

-44.108

-13.673

-189

-13.862

Niet-gerealiseerde waardever vastgoedportefeuille

-261.826

-25.509

-287.335

479.198

44.215

523.414

Niet-gerealiseerde waardever. vastgoedportefeuille VoV

15

-249

-234

-4

346

343

Niet-gerealiseerde waardever. vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

0

0

0

0

0

0

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-305.711

-25.966

-331.677

465.522

44.373

509.894

Opbrengst overige activiteiten

5.871

381

6.253

452

15

467

Kosten overige activiteiten

0

0

0

0

0

0

Netto resultaat overige activiteiten

5.871

381

6.253

452

15

467

Overige organisatiekosten

-2.387

-191

-2.578

-3.355

-252

-3.607

Leefbaarheid

-1.240

8

-1.233

-1.295

0

-1.295

Bedrijfsresultaat

-264.737

-18.058

-282.794

499.776

53.035

552.811

Financiële baten en lasten

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa horen

302

72

374

219

77

296

Overige rentebaten

0

0

0

0

0

0

Rente interne lening

453

-453

0

697

-697

0

Rentelasten

-10.340

14

-10.326

-11.660

-14

-11.675

Saldo financiële baten en lasten

-9.585

-367

-9.952

-10.744

-634

-11.379

Resultaat voor belasting

-274.321

-18.425

-292.746

489.031

52.401

541.433

Belastingen

-6.505

-574

-7.079

-2.491

-1.523

-4.014

Aandeel in resultaat van deelnemingen

-19.002

-3

-3

50.897

19

19

Nettoresultaat na belastingen

-299.828

-19.002

-299.828

537.437

50.897

537.437