Rooster van aftreden

Rooster van aftreden

Naam

Benoemd op voordracht

Commissie

Jaar van (her)benoeming

Benoemd tot

Herbenoeming

De heer Ir. W. J. Bodewes (voorzitter)

Lid Remuneratie-
commissie

2019

01-02-2027

Niet herbenoembaar

Mevrouw J.P.A. de Goede MSc MCM (vicevoorzitter)

Huurdersvertegen-
woordiging

Voorzitter Remuneratie-
commissie

2016

01-12-2024

Niet herbenoembaar

De heer B. T. Rutten MBA MSc

Voorzitter Auditcommissie

2019

01-09-2023

Herbenoembaar

De heer dr. B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Huurdersvertegen-
woordiging

2020

01-02-2024

Herbenoembaar

Mevrouw Mr. A. A .F. Talitsch

Lid Auditcommissie

2022

01-01-2026

Herbenoembaar