4. Grondslagen van waardering in de jaarrekening

Stichting Pré Wonen is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting” in de zin van artikel 19 van de Woningwet. Lees meer over 4. Grondslagen van waardering in de jaarrekening .

5. Grondslagen van resultaatbepaling

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. Lees meer over 5. Grondslagen van resultaatbepaling .

6. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Lees meer over 6. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht .

7. Toelichting op de balans

De mutaties in vastgoed in exploitatie zijn in het navolgende verloopoverzicht uiteengezet: Lees meer over 7. Toelichting op de balans .

8. Toelichting op de winst- en verliesrekening

Voor sociale huurwoningen was de huurverhoging inflatie (2,3%). Voor vrije sector huurwoningen was de huurverhoging inflatie + 1%. Woningen met een E, F of G label hebben een huurbevriezing gekregen. Lees meer over 8. Toelichting op de winst- en verliesrekening .

9. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen materiele gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum. Lees meer over 9. Gebeurtenissen na balansdatum .

10. Afzonderlijke primaire overzichten

Op grond van artikel 15 lid 2 en 4 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 heeft Woningcorporatie Pré Wonen onderscheid aangebracht tussen diensten van algemeen economische belang (DAEB tak) en de overige diensten (niet-DAEB Lees meer over 10. Afzonderlijke primaire overzichten .

15. Overige gegevens

In de statuten van Pré Wonen zijn geen bepalingen opgenomen betreffende de bestemming van het resultaat. Lees meer over 15. Overige gegevens .