3. Kasstroomoverzicht 2022

3. Kasstroomoverzicht 2022

Kasstroomoverzicht 2022 (in €)

2022

2021

Ontvangsten:

1.1

Huren

113.080.387

111.698.913

1.2

Vergoedingen

5.036.868

5.089.721

1.3

Overige bedrijfsontvangsten

1.499.494

604.154

1.4

Renteontvangsten

8.526

0

Saldo ingaande kasstromen

119.625.275

117.392.788

Uitgaven:

1.5

Personeelsuitgaven

-11.861.060

-11.262.073

1.6

Onderhoudsuitgaven

-34.680.814

-28.832.194

1.7

Overige bedrijfsuitgaven

-21.500.245

-22.263.714

1.8

Renteuitgaven

-10.826.053

-11.805.912

1.9a

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-394.939

-457.492

1.9b

Verhuurdersheffing

-11.484.011

-17.099.312

1.10

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

-710.240

-805.717

1.11

Vennootschapsbelasting

-2.581.687

-4.410.212

Saldo uitgaande kasstromen

-94.039.049

-96.936.627

Kasstroom uit operationele activiteiten

25.586.227

20.456.161

MVA ingaande kasstroom:

2.1 A

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB

6.489.646

6.924.730

2.1 B

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

8.833.117

5.440.954

2.2 A

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode DAEB

312.813

0

2.2 B

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode niet-DAEB

799.917

0

2.4 A

Verkoopontvangsten grond niet-DAEB

0

200.000

Tussentelling ingaande kasstroom MVA

16.435.494

12.565.684

MVA uitgaande kasstroom:

2.6 A

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-7.550.457

-8.748.907

2.6 B

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

14.040

0

2.7 A

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-10.368.206

-5.344.203

2.7 B

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

-335

0

2.9 A

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-3.947.110

-1.546.929

2.9 B

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

-208.943

2.11 A

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop DAEB

-903.773

-774.843

2.11 B

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop niet-DAEB

-1.212.448

-1.894.463

2.12 A

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-345.806

-902.271

2.12 B

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

2.377

0

2.13 A

Aankoop grond DAEB

-10.452

0

2.13 B

Aankoop grond niet-DAEB

-8.285

0

2.14 A

Investeringen overig DAEB

-86.733

-135.365

2.14 B

Investeringen overig niet-DAEB

0

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA

-24.417.190

-19.555.923

-7.981.696

-6.990.239

FVA

2.17.1

Ontvangsten verbindingen

377.985

0

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

377.985

0

Kasstroom uit (des)investeringen

-7.603.712

-6.990.240

Financieringsactiviteiten

Ingaand

3.1.1

Nieuwe door WSW geborgde leningen

0

20.000.000

Nieuwe niet door WSW geborgde leningen Daeb-investeringen

0

0

Aflossing leningen u/g

0

0

Opname maandelijkse roll-overlening

0

0

Uitgaand

3.2.1

Aflossing door WSW geborgde leningen

-21.540.902

-31.682.759

Aflossing niet door WSW geborgde leningen Daeb-investeringen

0

0

Mutatie maandelijkse roll-over lening

2.500.000

-1.500.000

Waarborgsommen

3.662

-8.178

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-19.037.239

-13.190.936

Mutatie liquide middelen

-1.054.725

274.984

Liquide middelen per 1 januari

8.871.234

8.596.250

Liquide middelen per 31 december

7.816.508

8.871.234