Instemmingsaanvragen

Instemmingsaanvragen

Hybride werken

De bestuurder vroeg de OR om instemming met de nieuwe regeling Hybride werken. Eind 2022 was deze instemmingsaanvraag nog niet afgerond.

Maatwerk arbeidsvoorwaarden

Na een aantal plenaire sessies tussen P&O en OR in het derde kwartaal 2020 ontving de OR op 15 oktober 2020 een definitieve instemmingsaanvraag. De OR heeft zich hierover gebogen, samen met een door de OR ingehuurde externe deskundige. P&O heeft in juni/juli 2021 een aantal informatiebijeenkomsten voor de medewerkers gehouden. Daarbij was steeds minimaal 1 OR-lid aanwezig. Veel medewerkers hebben de OR hierna mondeling of schriftelijk benaderd met vragen en aandachtspunten. Aan de hand hiervan heeft de OR zijn aandachtspunten op 22 juli 2021 per mail kenbaar gemaakt aan P&O. Op 21 september 2021 zijn P&O, DTO en OR hierover in gesprek gegaan. Op 22 maart 2022 ontving de OR via P&O de mededeling dat de eerder ingebrachte concepten teruggetrokken werden. Ook werd voorgesteld het oude document ‘Belonen’ met enkele kleine wijzigingen vast te stellen als het nieuwe document ‘Maatwerk arbeidsvoorwaarden’.

De OR stemde hiermee in, waarbij aandacht werd gevraagd voor onder meer de wachtdienstregeling, de reiskostenregeling, de voorwaarden van de collectieve zorgverzekering en de studieregeling.

Rittenregistratiesysteem

De bestuurder vroeg de instemming van de OR met de invoering én het beschikbaar stellen van extra budget ten behoeve van een rittenregistratiesysteem in de bedrijfsauto’s. De OR stemde hiermee in, onder voorwaarde dat er een duidelijk protocol rond dit systeem wordt opgesteld.