Verslag van de Raad van Commissarissen 2022

Verslag van de Raad van Commissarissen 2022

Algemeen

Een belangwekkende ontwikkeling was de keuze van de bestuurder Anke Huntjens om na bijna 7 jaar haar loopbaan elders voort te zetten. In de zomer heeft ze laten weten per 1 december 2022 Pré Wonen te verlaten en de functie van bestuurder van Eigen Haard in Amsterdam te gaan vervullen. De RvC feliciteerde haar van harte met deze benoeming, maar stond tegelijkertijd voor de opgave op korte termijn een passende oplossing te vinden voor de ontstane situatie. Pré Wonen is een goed functionerende organisatie met een laag risicoprofiel. Daarom was continuïteit het vertrekpunt voor de RvC bij het vinden van een tijdelijke invulling van de rol van bestuurder. Beide directeuren, Maarten Oomes en Wout Kranen, zijn gevraagd of zij hiervoor beschikbaar waren. Zij hebben hierop gelukkig positief gereageerd en zijn per 1 december 2022 voor maximaal 1 jaar aangesteld als gezamenlijk interim-bestuur. De RvC beraadde zich in de tussenliggende periode over de vraag hoe de bestuurlijke top op een structurele manier ingericht moest worden. Er is gekozen voor voortzetting van een 1-hoofdig bestuur. Met een extern wervings- en selectiebureau is een profiel opgesteld voor de nieuw te werven bestuurder. De procedure is in december gestart. Na afronding van deze procedure, het verkrijgen van een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties en na een positief advies van de Ondernemingsraad start Sabrina Franken vanaf 1 juni 2023 als bestuurder van Pré Wonen.

Het jaar 2022 was een jaar van sterk stijgende energieprijzen. De huurders merkten direct het effect daarvan op hun bestedingen. Ook stegen de bouwkosten sterk. Dat leidde tot groeiende uitgaven voor onderhoud en nieuwbouw. Als je daarbij optelt dat de rente stijgt en ontwikkelaars terughoudender zijn geworden door onder meer overheidsbeleid, is het niet verbazend dat er vertraging ontstaat in de bouwproductie. Voor Pré Wonen en haar huurders is dat een jammerlijke ontwikkeling. Het woningtekort is enorm; onze belangrijkste strategie is daarom zoveel mogelijk woningen toe te voegen: 1.200 voor 2025. We moeten samen met de partners veel uit de kast halen om dat waar te maken.

Belangrijke thema’s van 2022

Cognitum heeft het 4-jaarlijkse visitatietraject uitgevoerd. De algemene conclusie was dat in de ogen van de externe partners Pré Wonen de afgelopen 4 jaar een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Pré Wonen heeft zich laten zien als een professionele samenwerkingspartner die er in de regio toe doet en die voor haar huurders het verschil weet te maken. Dat werd uitgedrukt in mooie cijfers. Op het gebied van bewonersparticipatie kunnen we volgens de visitatiecommissie nog wel stappen zetten. Die handschoen pakken we op.

De wettelijke termijnen van onze accountant Ernst & Young Accountants LLP zijn na boekjaar 2022 verstreken. Na een uitgebreid en zorgvuldig selectieproces is BDO Audit & Assurance als meest geschikte accountant naar voren gekomen. Gezien de waargenomen kwaliteit van het aangeleverde dossier en de positieve feedback uit de markt, is besloten hen aan te stellen als controlerend accountant voor een periode van 3 jaar vanaf boekjaar 2023. Na 3 jaar zal de samenwerking geëvalueerd worden en is er de mogelijkheid deze te verlengen.

Governance

In april 2022 heeft de Raad in zijn nieuwe samenwerking de zelfevaluatie uitgevoerd. Dit keer onder externe begeleiding van Hildegard Pelzer van Governance Support. We constateerden dat de organisatie beter in control is geraakt en het nu tijd kan zijn de stap van ‘care’ naar ‘dare’ te zetten. Met andere woorden: de organisatie meer uit te dagen. Ook was een conclusie dat er veel waardering is voor het werk van de Auditcommissie (AC) en de Remuneratiecommissie en tegelijk dat de aansluiting van beide commissies met de voltallige Raad nog beter kan. Ook zijn onze gedragspatronen ter sprake gekomen. Daarbij is naar voren gekomen dat de leden van de Raad vanuit betrokkenheid en gedrevenheid tot stellingname kunnen komen. Daarbij kan uitstel van oordeel en meer aandacht voor onderzoek een effectieve aanvullende methodiek zijn.

De statuten van Pré Wonen zijn in 2022 op een enkel punt gewijzigd om het gezamenlijk bestuur a.i. statutair mogelijk te maken. De Autoriteit woningcorporaties heeft op deze aanpassing een positieve zienswijze afgegeven.

In december heeft de Raad besloten om de heer W. Bodewes per 1 februari 2023 te herbenoemen als voorzitter van de RvC voor een tweede en laatste zittingsperiode van 4 jaar. Dit natuurlijk onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de Aw.

Permanente educatie

De leden van de RvC van Pré Wonen en het bestuur blijven zich vanzelfsprekend ontwikkelen om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag, dat nodig is om de verantwoordelijkheden en taken als interne toezichthouder en als bestuurder effectief te kunnen uitvoeren. Naast de individuele trainingen en seminars heeft de RvC samen met het bestuur een leergang op maat door Comenius laten ontwikkelen met de titel ‘Complexiteit en leiderschap’ ten behoeve van de top van de organisatie en de RvC samen. Experts verzorgen een aantal dagen, verspreid over 2022 en 2023, inleidingen op een zeer gevarieerd aantal thema’s. Vervolgens wordt aan de hand van het socratisch gesprek de betekenis voor de deelnemers verkend.

Behaalde PE-punten in 2022:

De heer Bodewes

Mevrouw De Goede

De heer Rutten

De heer Tjin-A-Tsoi

Mevrouw Talitsch

Mevrouw Huntjens

De heer Oomes

De heer Kranen

5

23

6,5

6,5

34,5

83

38

6

Samenstelling en werkwijze Raad van Commissarissen

In 2022 is de samenstelling van de RvC niet gewijzigd. In zoverre dat mevrouw Talitsch per 1 januari 2022 is aangesteld als lid van de RvC. De heer J. Weekers heeft van 1 april tot 1 januari 2023 als stagiair meegedraaid met alle overleggen van de AC en de RvC. De Raad stelt het op prijs zo nu en dan gedreven nieuwkomers hiervoor ruimte te bieden. Ook voor de Raad kan een ander perspectief verfrissend werken.

De RvC bestond tot 2023 uit 5 personen, 2 vrouwen en 3 mannen. De RvC streeft naar een evenwichtige man-vrouwverhouding, maar staat ook voor kwaliteit.

De Raad is in 2022 6 keer in reguliere vergadering bijeengeweest. Er is in verband met het aangekondigd vertrek van de bestuurder een extra digitaal overleg geweest waarin de RvC-leden de opvolgingskwestie met elkaar bespraken.

Auditcommissie

De Auditcommissie (AC), onder voorzitterschap van de heer Rutten, richt zich op de werking van de risicocontrolesystemen, op de financiële informatievoorziening van Pré Wonen en het continuïteitsvraagstuk van de organisatie.

De AC is in 2022 6 keer bijeengeweest. Zoals in het reglement vastgelegd, zijn er ook afzonderlijk gesprekken gevoerd met de controller, buiten aanwezigheid van de bestuurder.

De Concerncontroller heeft in nauwe samenwerking met de Auditcommissie de selectie van een nieuwe accountant voorbereid.

Remuneratiecommissie

Deze commissie, onder voorzitterschap van mevrouw De Goede, is namens de RVC belast met de werkgeversrol en specifiek met de beoordeling en beloning van de bestuurder in relatie tot de prestatieafspraken en het functioneren van de organisatie. Omdat de gehele RvC het functioneren van de bestuurder beoordeelt, stemt de commissie af met de gehele RvC en komt zij met voorstellen. In 2022 stond in de remuneratiecommissie, naast de beoordeling van het functioneren en de prestaties van mevrouw Huntjens, haar opvolging centraal. In eerste instantie met de benoeming van de heren Oomes en Kranen als gezamenlijk bestuur a.i.