Overlast

Overlast

Net als in 2021 maakten we in 2022 een duidelijker onderscheid tussen last en overlast. In geval van last stimuleren we huurders om zelf actie te ondernemen om dit op te lossen; bij overlast kunnen zij ons inschakelen om een interventie te doen. Deze werkwijze leidde in 2022 tot minder overlastzaken en gaf ons daardoor meer tijd om problemen multidisciplinair met andere partijen aan te pakken.

Een multidisciplinaire aanpak is noodzakelijk omdat de problematiek zwaarder en complexer is geworden: we hebben vaker te maken met psychoses, agressie, hulpmijders et cetera. Vaak kunnen deze mensen niet terecht in de toch al overvolle ggz-instellingen, waardoor ze thuis moeten blijven wonen. Vanwege de complexiteit van deze zaken, zijn wij steeds meer afhankelijk van gemeenten en andere partijen. Deze trend zagen we aankomen en daardoor konden we er op tijd op anticiperen, onder meer door meer in te zetten op de zelfredzaamheid van bewoners bij last.

Kengetallen Overlast

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Totaal aantal nieuwe meldingen

223

261

Aantal juridische zaken (afgesloten)

8

15

Aantal afgehandelde zaken

224

397

Aantal openstaande zaken (ultimo periode)

66

68

Onrechtmatige bewoning/woonfraude

In 2022 hebben we onrechtmatige bewoning van onze sociale huurwoningen actief opgespoord en aangepakt. In geval van woonfraude sturen we bij voorkeur aan op vrijwillige huuropzegging, zodat we een gang naar de rechter kunnen voorkomen. Dit heeft in 2022 geresulteerd in 14 vrijwillige huuropzeggingen na woonfraude. In 3 woonfraudezaken is huuropzegging afgedwongen door de rechter.

Daarnaast zijn er 5 uithuisplaatsingen in 2022 geweest. In alle gevallen ging het om een ontruiming op basis van huurachterstand in combinatie met andere problematiek.

Kengetallen Woonfraude

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Aantal nieuwe meldingen

71

173

Aantal afgesloten meldingen

106

125

Aantal afgesloten meldingen waar geen sprake was van woonfraude

84

94

Wijze van afhandeling

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Vrijwillige huuropzegging woonfraude

14

19

Ontruimingen m.b.t. woonfraude

3

5

Ontruimingen m.b.t. huurachterstanden

5

5