Treasurybeleid

Treasurybeleid

Het treasurybeleid van Pré Wonen is gericht op het helpen waarborgen van de financiële continuïteit. Voor de belangrijkste afgeleide doelstellingen verwijzen we naar het Treasurystatuut. Dit statuut is geactualiseerd op 29 april 2022.

In lijn met het geactualiseerde Treasurystatuut bestaat de samenstelling van de treasurycommissie uit 6 personen (4 intern en 2 extern). Jaarlijks stelt Pré Wonen een treasuryjaarplan op voor het nieuwe begrotingsjaar. In dit plan wordt het treasurybeleid voor het nieuwe begrotingsjaar vastgelegd. Dat gebeurt op basis van de bestaande portefeuilles van leningen, uitzettingen, rente-instrumenten en de meest recente meerjarenramingen, binnen de kaders zoals vastgelegd in het Treasurystatuut.

In de jaarrekening (paragraaf 4.20 Langlopende schulden) staat een toelichting op het verloop van de schulden, de verplichting voor 2022 en de gemiddelde rente. Ook worden de financiële instrumenten en ons liquiditeits- en renterisico toegelicht.

Uit de begroting van 2023 blijkt dat Pré Wonen in de periode 2023-2027 een structurele financieringsbehoefte heeft. Door de grote investeringsopgave is eind 2027 de financieringsbehoefte opgelopen tot circa € 557 miljoen, waarvan € 88,8 miljoen herfinanciering van bestaande leningen.