11. Balans DAEB en niet-DAEB

11. Balans DAEB en niet-DAEB

Balans Activa ( x € 1.000)

31-12-2022

31-12-2021

DAEB

Niet-DAEB

Elimi-
naties

Totaal

DAEB

Niet-DAEB

Elimi-
naties

Totaal

Vaste activa

Vastgoed-
beleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie

2.902.733

2.902.733

3.147.570

0

0

3.147.570

NIET-DAEB vastgoed in exploitatie

298.271

298.271

0

340.434

0

340.434

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

43.509

41.235

84.744

48.152

45.734

0

93.887

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

10.439

10.439

13.058

0

0

13.058

2.956.681

339.506

0

3.296.187

3.208.780

386.168

0

3.594.948

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste v.d. exploitatie

4.143

0

0

4.143

4.074

0

0

4.074

Financiële vaste activa

Netto vermogens-
waarde niet-DAEB

303.799

0

-303.799

0

322.800

0

-322.800

0

Deelnemingen

0

380

380

0

776

0

776

Leningen u/g aan derden

0

0

0

0

0

0

0

Interne lening DAEB / niet-DAEB

8.562

-8.562

0

29.874

0

-29.874

0

Te vorderen BWS-subsidies

0

0

0

0

0

0

0

Latente belasting-
vorderingen

4.209

380

4.589

4.686

421

0

5.108

316.570

760

-312.361

4.968

357.360

1.197

-352.674

5.883

Vlottende activa

Voorraden

Grondposities

2.905

4.192

7.097

5.630

4.192

0

9.822

Vastgoed bestemd voor de verkoop

2.250

2.189

4.439

991

1.219

0

2.209

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

0

0

0

0

0

0

5.155

6.381

0

11.537

6.621

5.411

0

12.031

Onderhanden projecten

0

0

0

0

0

0

0

0

Vorderingen

Huurdebiteuren

582

43

624

483

74

0

558

Overheid

16

10

27

71

0

0

71

Vorderingen op groeps-
maatschappijen

0

0

0

0

0

0

0

0

Vorderingen op overige deelnemingen

0

53

53

0

53

53

Belastingen en premies sociale verzekeringen

6.967

373

7.340

6.711

-614

6.097

Overige vorderingen

376

2.444

2.820

108

4

0

112

Overlopende activa

511

18

529

388

22

0

409

8.452

2.941

0

11.392

7.761

-460

0

7.300

Liquide middelen

5.029

2.788

0

7.817

4.351

4.520

0

8.871

Totaal

3.296.029

352.376

-312.361

3.336.044

3.588.947

396.835

-352.674

3.633.109

Balans passiva ( x € 1.000)

31-12-2022

31-12-2021

DAEB

Niet-DAEB

Elimi-
naties

Totaal

DAEB

Niet-DAEB

Elimi-
naties

Totaal

Eigen vermogen

Herwaarderings-
reserve

2.120.939

136.734

-136.734

2.120.939

2.424.795

170.458

-170.458

2.424.795

Wettelijke en statutaire reserves

26

26

-26

26

31

31

-31

31

Overige reserves

475.461

167.039

-167.039

475.461

471.428

152.312

-152.312

471.428

2.596.426

303.799

-303.799

2.596.426

2.896.254

322.800

-322.800

2.896.254

Voorzieningen

Voorziening latente belasting-
verplichting

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening onrendabele investeringen en herstructering

31.921

0

31.921

3.808

0

0

3.808

Voorziening deelnemingen

0

231

231

0

246

0

246

Voorziening overig

327

5

332

411

5

415

32.248

235

0

32.484

4.219

251

0

4.469

Langlopende schulden

0

0

Leningen overheid

20.026

0

20.026

20.032

0

0

20.032

Leningen krediet-
instellingen

565.974

0

565.974

584.471

0

0

584.471

Verplichting uit hoofde van onroerende zaken VOV

43.507

39.480

82.987

48.166

43.699

0

91.865

Waarborg-
sommen

24

28

52

7

48

0

55

Interne lening DAEB / niet-DAEB

0

8.562

-8.562

0

0

29.874

-29.874

0

629.531

48.070

-8.562

669.039

652.676

73.621

-29.874

696.423

Kortlopende schulden

Schulden aan gemeenten

0

0

0

0

0

0

Schulden aan leveranciers

3.679

0

3.679

1.852

0

0

1.852

Belastingen, loonheffingen en pensioenpremies

4.032

0

4.032

3.038

0

0

3.038

Aflossings-
verplichting komend boekjaar leningen o/g

20.906

0

20.906

21.541

0

0

21.541

Overige schulden

954

0

954

1.011

137

0

1.148

Schulden aan groeps-
maatschappijen

0

0

0

0

0

0

0

Overlopende passiva

8.252

272

8.524

8.356

26

0

8.383

37.824

272

0

38.096

35.798

164

0

35.962

Totaal

3.296.029

352.376

-312.361

3.336.044

3.588.947

396.835

-352.674

3.633.109