1. Balans per 31 december 2022

1. Balans per 31 december 2022

(€ na resultaatbestemming)

Balans Activa (in €)

31-12-2022

31-12-2021

Vaste activa

ref.

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie

7.1

2.902.732.743

3.147.569.792

NIET-DAEB vastgoed in exploitatie

7.1

298.271.155

340.433.575

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

7.2

84.743.935

93.886.853

DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

7.3

10.439.286

13.058.076

3.296.187.119

3.594.948.296

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

7.4

4.142.621

4.074.215

4.142.621

4.074.215

Financiële vaste activa

Deelnemingen

7.5

379.652

775.690

Latente belastingvordering

7.6

4.588.846

5.107.521

4.968.498

5.883.211

Vlottende activa

Voorraden

7.7

Grondposities

7.097.276

9.821.854

Vastgoed bestemd voor de verkoop

4.439.402

2.209.478

11.536.678

12.031.332

Vorderingen

7.8

Huurdebiteuren

624.028

557.518

Overheid

26.520

70.676

Vordering op overige deelnemingen

52.992

52.992

Belastingen en premies sociale verzekeringen

7.339.709

6.097.430

Overige vorderingen

2.820.062

112.395

Overlopende activa

529.120

409.413

11.392.431

7.300.424

Liquide middelen

7.9

7.816.508

8.871.234

Totaal

3.336.043.855

3.633.108.712

Balans Passiva (in €)

31-12-2022

31-12-2021

Eigen vermogen

7.10

Herwaarderingsreserve

2.120.939.434

2.424.794.786

Wettelijke reserves

25.571

30.702

Overige reserves

475.460.636

471.428.381

2.596.425.641

2.896.253.869

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen en herstructering

7.11

31.921.319

3.808.088

Voorziening deelnemingen

7.12

230.625

245.814

Voorziening overig

7.13

331.788

415.389

32.483.732

4.469.291

Langlopende schulden

7.14

Leningen overheid

20.026.272

20.031.973

Leningen kredietinstellingen

565.973.540

584.471.458

Verplichting uit hoofde van onroerende zaken VOV

82.987.257

91.865.364

Waarborgsommen

51.626

54.545

669.038.695

696.423.340

Kortlopende schulden

7.15

Schulden aan leveranciers

3.679.322

1.852.285

Belastingen, loonheffingen en pensioenpremies

4.031.830

3.038.241

Aflossingsverplichting komend boekjaar leningen o/g

20.906.397

21.540.902

Overige schulden

954.308

1.148.023

Overlopende passiva

8.523.930

8.382.761

38.095.787

35.962.212

Totaal

3.336.043.855

3.633.108.712