Personeel en organisatie

Personeel en organisatie

Professionalisering

In 2022 hebben we belangrijke stappen gezet om onze interne organisatie verder te professionaliseren. Daarbij zijn we gestart met de 3 teams die ondersteunend zijn aan het primaire proces: P&O, Communicatie en het Secretariaat. Met de professionalisering van deze teams is in 2022 een stevige basis gelegd voor de toekomst.

P&O

Dankzij de stroomlijning van onze digitale processen, een betere samenwerking tussen P&O en de organisatie en de uitrol van het generiek functiehuis, heeft P&O de ondersteuning aan de organisatie vergroot.

Lonen en salarissen (x 1.000)

Begroting 2022

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Salarissen

€ 8.269

€ 8.544

€ 9.362

Sociale lasten

€ 1.499

€ 1.507

€ 1.425

Pensioenen

€ 1.078

€ 1.090

€ 1.094

Overige personeelslasten

€ 1.160

€ 1.187

€ 1.316

Uitkeringen ziektewet

€ -

€ -23

€ -46

Totale loonkosten
(eigen personeel)

€ 12.005

€ 12.305

€ 13.150

Tijdelijk personeel

€ 2.385

€ 2.355

€ 1.809

Totaal loon & salarissen

€ 14.390

€ 14.660

€ 14.959

In- en uitstroom personeel

Vanwege de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt was het werven van nieuwe medewerkers ook in 2022 een uitdaging. Daardoor stonden veel vacatures langer dan gewenst open. We hebben in 2022 vaker intermediairs ingezet om ons te helpen bij het werven van personeel. Dat leidde ertoe dat we een groot aantal vacatures vervuld kregen, inclusief de moeilijker vervulbare vacatures. Toch verwachten we dat het de komende jaren lastig blijft om alle vacatures te vervullen. Een gevolg hiervan is dat meer inhuur noodzakelijk is dan gewenst.

In 2022 zijn er in totaal 46 mensen ingehuurd, waarvan 8 mensen (4,99 fte) tijdelijke uitbreiding en 38 mensen (27,56 fte) op een formatieplaats. 

2022

2021

Aantal ingevulde vacatures

33

34

Gemiddeld aantal inhuurkrachten (in fte)

14,6

10,7

In 2022 kregen we, net zoals voorafgaande jaren, te maken met personele mutaties. Belangrijke oorzaak hiervoor is de druk op de arbeidsmarkt. We zien dat het grootste deel van de uitstroom in 2022 kan worden verklaard doordat mensen zelf kozen voor een andere baan.

Formatie

Op 31 december 2022 had Pré Wonen 153 medewerkers (2021: 161) in dienst. Dit is exclusief stagiaires.

Onderdeel

Aantal

Medewerkers in dienst op 31-12-2022

153

Instroom 2022

33

Uitstroom 2022

41

Opleiding

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich in hun werk en persoonlijk kunnen blijven ontwikkelen. Daarom bieden we een ruim aanbod aan opleidingen. We merken dat medewerkers sterk gemotiveerd zijn om opleidingen te volgen.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In 2022 is er weer een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) afgenomen. De resultaten zijn positief in vergelijking tot het MTO van 2020. We scoren hoog op ‘samenwerking binnen eigen teams’, een thema waarin we in 2022 met het ontwikkel- en cultuurprogramma De Expeditie flink hebben geïnvesteerd. Dit jaar hebben bijna alle teams een teamexpeditie doorlopen. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Ook op werkplezier scoren we goed. Bijkomend voordeel is dat we dit resultaat kunnen meenemen in de werving van nieuw personeel. ‘Klantgerichtheid’ krijgt van de medewerkers ook een hoge score. Dit is 1 van de doelen uit ons ondernemingsplan. Deze score bevestigt dat we op dit vlak op de goede weg zitten. Uit het MTO kwam ook een verbeterpunt naar voren: de samenwerking tussen teams. Tijdens de coronapandemie is deze samenwerking minder geworden. In 2023 zetten we ons in om de samenwerking tussen teams te verbeteren.

Scores MTO

2022

2020

Bevlogenheid

7,7

7,5

Klantgerichtheid

7,4

7,3

Respons

85,40%

91,80%

Ziekteverzuim

We hebben in 2022 de samenwerking met de arbodienst geïntensiveerd. Dat leidde tot een verbetering van onze dienstverlening bij (langdurig) verzuim. Ook kunnen we door de intensievere samenwerking sneller de juiste interventies inzetten, gericht op herstel en terugkeer. Omdat een hoog verzuim invloed heeft op de teamprestaties, blijft het sturen op verzuim ook in 2023 een aandachtspunt.

Verzuimcijfers

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Gemiddelde verzuim %

7,7%

5,4%

Verzuimmeldingen

173

91

Verzuimfrequentie

1,27

0,83

Jong Pré Wonen en Prénergie

In 2022 hebben we binnen Pré Wonen 2 initiatieven voor onze medewerkers voortgezet. Met de eerste, Jong Pré Wonen, geven we jonge medewerkers (onder 35 jaar) een platform om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ondernemen. De tweede, Prénergie, is een platform voor alle medewerkers, bedoeld om een gezonde leefstijl (voeding, sport en bewegen) onder medewerkers te bevorderen. Beide initiatieven verlopen succesvol en worden in 2023 voortgezet.