Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement betekent een geïntegreerde benadering van risico’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Om onze werkzaamheden te duiden, schetsen wij eerst het theoretische kader waarbinnen wij ons risicomanagement hebben ingericht. De definitie van risico die Pré Wonen hanteert is: het effect van onzekere gebeurtenissen op het behalen van de doelstellingen van Pré Wonen. Deze definitie is in lijn met de internationaal geaccepteerde standaard voor risicomanagement, COSO Enterprise Risk Management.[1] De doelstellingen zijn te definiëren op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Strategische doelstellingen kennen een lange horizon van circa 5 tot 10 jaar. De doelen uit het ondernemingsplan geven strategisch richting voor Pré Wonen. Op tactisch niveau wordt met beleid en statuten invulling gegeven aan de strategische richting van Pré Wonen. Met ratio’s en kaders geven we operationeel invulling aan de risicofilosofie en risicobereidheid.

Operationeel spelen risico’s die niet in alle gevallen verband houden met het behalen van strategische doelstellingen. Dit is wel het geval als de operatie moet handelen volgens gesteld beleid, om dagelijks invulling te geven aan strategische keuzes. Dit is niet het geval als er bijvoorbeeld volgens wet- en regelgeving gehandeld moet worden of er gelet moet worden op preventie van fraude. Dit is een randvoorwaarde voor een goede beheersing, maar geen doelstelling vanuit strategisch oogpunt.

  • 1COSO is de afkorting van The Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.