Informatie & Automatisering

Informatie & Automatisering

Reorganisatie Informatiemanagement en ICT

In de loop van 2022 hebben we ons gericht op de vraag welke informatie en data onze organisatie nodig heeft om goed te functioneren. We hebben geïnventariseerd welke tools daarvoor nodig zijn. Ook de al aangekochte data en tools zijn kritisch beoordeeld op hun nut en meerwaarde. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de inrichting van de IT-organisatie en IT-omgeving en hoe die zich verhouden tot de ambities van Pré Wonen. Dit heeft geleid tot een aantal conclusies, aanbevelingen en vervolgacties. Eén daarvan is de samenvoeging van de afdelingen Informatiemanagement en ICT tot de nieuwe afdeling Informatie & Automatisering (I&A). Deze reorganisatie is in 2022 in overleg met de afdelingen en met instemming van de OR doorgevoerd.

Digitale strategie

De resultaten uit bovenstaand onderzoek hebben in 2022 ook geleid tot een prioritering van de projectenkalender. Conform het ondernemingsplan gaan we de I&A-projecten inzetten op de volgende 4 speerpunten:

  • Dienstverlening aan de huurder: optimalisatie van onze dienstverlening richting de huurders door adequater in te spelen op hun verwachtingen en efficiënte processen.

  • Huurder en markt: kennis van vraag en woonwensen van onze huurders en meer kennis van de toekomstige markt, met als doel een betere besluitvorming en portefeuilleontwikkeling gericht op de toekomstige vraag.

  • Vastgoed: kennis van ons vastgoed, met als doel een beter voorspellend vermogen in relatie tot onderhoud en efficiënte processen.

  • Financiën: vergroten van het voorspellend vermogen op bedrijfsvoering, investeringen en kasstromen.

De digitale strategie is erop gericht om (bepaalde delen van) onze processen verder te automatiseren, waardoor onze medewerkers effectiever en efficiënter kunnen werken. Dat geeft ze de ruimte om zich te focussen op het verbeteren van onze dienstverlening. Zo maken we Pré Wonen smart en voorbereid op de toekomst.

Cybersecurity

Net als voorgaande jaren zien we een toename van cybercriminaliteit. Het wordt dus steeds belangrijker om ons tegen cyberaanvallen te wapenen. I&A heeft daarop een aantal aanvullende acties ondernomen. Zo is in 2022 een controle op kwetsbare elementen in de beveiliging van onze IT-systemen ingericht. Daaropvolgend is de netwerkbeveiliging aangepast, gericht op het voorkomen van en het tijdig signaleren van binnendringers. Ook zijn onze data nu beter afgeschermd. Tot slot hebben we hiervoor een calamiteitenplan beschikbaar gesteld.