Samenwerken aan een fijn thuis

Samenwerken aan een fijn thuis

In hoofdstuk 1, 'Van het bestuur', schetsten we de maatschappelijke opgaven waar we als woningcorporatie voor staan, plus de ambities die wij onszelf hebben gesteld. Om deze doelen te kunnen realiseren hebben we andere partijen hard nodig. We kunnen het niet alleen! Daarom is ook in 2022 nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen gezocht en gevonden.

Huurdersvertegenwoordigingen

We hechten veel waarde aan ‘de stem van onze huurders’. Onze drie huurdersorganisaties - de bewonerskernen Zuid-Kennemerland en IJmond en Huurdersplatform Zandvoort (HPZ) - en De Voorkamer gaven aan dat verdere verbetering van de huurdersinspraak nodig en mogelijk was.

In 2022 zijn we daarom in gesprek gegaan over een toekomstbestendige invulling van de huurdersparticipatie en wat die kan betekenen voor de huurdersorganisaties en Voorkamer. Dit loopt door in 2023. Daarnaast onderzoeken we of we informelere manieren van huurdersinspraak kunnen inzetten bij onderwerpen op complex- en buurtniveau.

We constateren dat de huidige manier van huurdersinspraak veel vraagt van de actieve huurders. Met het oog op de toekomst is het van belang dat meer huurders betrokken raken en dat de huurdersorganisaties nieuwe en jongere aanwas krijgen. In 2023 worden deze plannen verder uitgewerkt in een ‘toekomstgericht participatiemodel’. We gaan hierin verder dan wat wettelijk is vastgelegd. Dat biedt ons ook meer mogelijkheden om de huurdersparticipatie effectiever te maken en de vernieuwing te zoeken.

Onderwerpen bewonerskernen en HPZ

In 2022 hebben de bewonerskernen en HPZ de volgende onderwerpen besproken of opgepakt:

  • Jaarlijkse huuraanpassing: hierover is al veel vastgelegd in de regelgeving. Door inbreng van de huurdersorganisaties is de huurbevriezing voor álle woningen met labels E, F en G doorgevoerd.

  • Onderhoudsbegroting: de huurdersorganisaties hebben een positief advies gegeven. Daarnaast is de wens geuit om eerder geïnformeerd te worden over keuzes die Pré Wonen wil maken in het onderhoud.

  • Inkoop collectieve energie: op 1 november liep het meerjarige contract voor de inkoop van collectieve energie af. De wijze van energie-inkoop is besproken met de huurdersorganisaties. Zij hebben hierop een positief advies gegeven.

  • Btw-verlaging collectieve energiekosten: vanuit het Rijk was een tijdelijke btw-verlaging vastgesteld. In samenspraak met de huurdersorganisaties is afgesproken deze niet door te voeren in de voorschotbedragen, omdat dit leidt tot te veel wisselingen. De voorschotbedragen worden namelijk ook aangepast bij het nieuwe contract.

  • Betrokkenheid bij het opstellen van prestatieafspraken in Beverwijk/Heemskerk, Haarlem en Zandvoort. In Bloemendaal en Heemstede worden er nieuwe prestatieafspraken gemaakt zodra er een nieuwe woonvisie is.

  • De huurdersorganisaties zijn geïnformeerd over de conceptbegroting 2023 en verder, zodat ze op de hoogte zijn van de keuzes die Pré Wonen maakt.

Samenwerking met gemeenten

In de tweede helft van 2022 zijn de prestatieafspraken afgerond met de gemeenten in ons werkgebied, Beverwijk, Heemskerk, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Deze gemeenten zijn belangrijke partners in de samenwerking bij projecten, gebiedsontwikkeling en dagelijks beheer (zie ook de volgende alinea). Die contacten zijn in 2022 nog intensiever geworden vanwege de opvang van Oekraïners en statushouders. Dankzij een goede samenwerking met de gemeenten hebben we meer statushouders gehuisvest dan de taakstelling aangaf.

In het kader van energiearmoede is samen met de gemeenten onderzocht wat we extra kunnen doen via de energiecoaches of door het anders inregelen van de cv-installatie.

De gemeente Zandvoort is voor ons een relatief nieuwe partner (we hebben sinds eind 2020 woningen in deze gemeente). De samenwerking verloopt goed en de lijnen zijn kort. Dat komt ook omdat we in Zandvoort deels met dezelfde mensen te maken hebben als bij de gemeente Haarlem.

Resultaten brede samenwerkingsverbanden

Naast de huurders en de gemeenten werken we met veel andere partijen in ons werkgebied om onze doelen te kunnen realiseren. Dat doen we in brede en wisselende samenwerkingsverbanden. Zoals bij het Pact van Uitstroom, waarin we samen met zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsorganisaties en andere corporaties mensen uit een bijzondere woonvoorziening of de daklozenopvang huisvesten en laten landen in de wijk (zie ook Hoofdstuk 6, Kwaliteit). Of bij het traject Samen Anders, waar de samenwerking met gemeente Haarlem, marktpartijen en andere corporaties naar verwachting leidt tot een efficiëntere en versnelde aanpak van projecten (zie ook Hoofdstuk 4, Beschikbaarheid).

Een ander voorbeeld is de gebiedsontwikkeling van het Beatrixplein in Parkwijk, Haarlem. We werken hier met verschillende partijen en de gemeente aan de vernieuwing van het winkelgebied en omgeving. In dit project hebben we een gedeeld belang waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt; een vorm van developing apart together: er is niet één trekker, maar we ontwikkelen gezamenlijk een plan, waarbij elke partij verantwoordelijk is voor haar eigen deel.

Ook in het sociale domein zoeken we de verbinding met andere partijen. De Stadsdeal Haarlem is een goed voorbeeld van een brede samenwerking. Maar ook in de andere gemeenten zijn sociale wijkteams in samenwerkingsverbanden binnen het sociale domein actief.

Samenwerken aan duurzaamheid

In 2022 hebben we de volgende verduurzamingsprojecten met andere partijen gestart of gecontinueerd:

  • Dankzij de samenwerking met de Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie kunnen we de afspraken over de uitfasering van E-, F- en G-labels met twee vaste partners versneld oppakken.

  • In Haarlem Schalkwijk onderzoeken we samen met anderen de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een gasloze warmtevoorziening.

  • In 2022 zijn ruim 500 zonnepanelen geplaatst op onze woningen.

Visitatierapport

Op 27 oktober 2022 is het Visitatierapport Pré Wonen 2018-2021 verschenen. Daarin geeft een onafhankelijke commissie een objectief oordeel over het maatschappelijk presteren van Pré Wonen. Elke corporatie moet zich ten minste eens in de 4 jaar laten visiteren.

Het rapport toont dat onze partners zeer te spreken zijn over de ontwikkeling die wij hebben doorgemaakt. Zij beoordelen ons als professioneel, maatschappelijk betrokken, sociaal en gemotiveerd. Er wordt volgens hen ook steeds meer geluisterd naar onze ideeën en visie. We nemen vaker een kritischere houding aan, gericht op het beoogd resultaat. Die nieuwe rol is wennen, voor onze partners, maar ook voor onszelf.

Ook al speelt inhoud en resultaat altijd een belangrijke rol voor ons, we blijven daarnaast investeren in de onderlinge relatie en wederzijds vertrouwen, een belangrijke basis voor succesvolle samenwerking. En dat wordt gewaardeerd door onze partners. Daarmee hebben onze samenwerkingsverbanden een professionaliseringslag gemaakt: er is een gedeeld belang, maar elke partij heeft haar eigen verantwoordelijkheid. En daar kan je elkaar op aanspreken.

In 2022 zijn we in onze samenwerking met andere partijen niet alleen professioneler geworden, maar namen we ook vaker een kritische houding aan, waarbij we het resultaat leidend lieten zijn. Dat laatste kunnen we nu ook beter, omdat we op het gebied van vastgoedsturing, financiering en business control de laatste jaren steeds professioneler zijn gaan werken. Doordat we nu beter intern gevoed zijn met kennis, kunnen we ook extern beter op resultaat sturen.