13. Kasstroomoverzicht DAEB en niet-DAEB

13. Kasstroomoverzicht DAEB en niet-DAEB

Kasstroomoverzicht 2022 ( x € 1.000)

2022

2021

DAEB

Niet-DAEB

DAEB

Niet-DAEB

Ontvangsten:

1.1

Huren

101.679

11.401

100.126

11.573

1.2

Vergoedingen

4.753

284

4.758

332

1.3

Overheidsontvangsten

0

0

0

0

1.4

Overige bedrijfsontvangsten

1.490

9

586

18

1.5

Renteontvangsten

462

0

697

0

Saldo ingaande kasstromen

108.384

11.695

106.167

11.923

Uitgaven:

Erfpacht

0

0

0

0

1.7

Personeelsuitgaven

-11.029

-832

-10.368

-894

1.8

Onderhoudsuitgaven

-32.579

-2.102

-26.570

-2.262

1.9

Overige bedrijfsuitgaven

-19.929

-1.572

-20.549

-1.715

1.10

Renteuitgaven

-10.826

-453

-11.803

-701

1.11a

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-366

-29

-453

-4

1.11b

Verhuurdersheffing

-11.306

-178

-17.099

0

1.12

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

-710

0

-806

0

1.13

Vennootschapsbelasting

-2.372

-210

-4.051

-359

Saldo uitgaande kasstromen

-89.117

-5.376

-91.698

-5.936

Kasstroom uit operationele activiteiten

19.267

6.319

14.469

5.987

MVA ingaande kasstroom:

2.1 A

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB

6.490

0

6.925

0

2.1 B

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

13.301

0

10.529

2.2 A

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode DAEB

313

0

0

0

2.2 B

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode niet-DAEB

0

800

0

0

2.4 A

Verkoopontvangsten grond DAEB

0

0

2.4 A

Verkoopontvangsten grond DAEB

0

0

0

0

2.4 B

Verkoopontvangsten grond niet-DAEB

0

0

0

200

Tussentelling ingaande kasstroom MVA

6.802

14.100

6.925

10.729

MVA uitgaande kasstroom:

2.6 A

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-7.550

0

-8.749

0

2.6 B

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

14

0

0

2.7 A

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-10.368

0

-5.344

0

2.7 B

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

0

0

0

2.9 A

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-8.414

0

-6.635

0

2.9 B

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

0

0

-209

2.11 A

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop DAEB

-904

0

-775

0

2.11 B

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop niet-DAEB

0

-1.212

0

-1.894

2.12 A

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-346

0

-902

0

2.12 B

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

2

0

0

2.13 A

Aankoop grond DAEB

-10

0

0

0

2.13 B

Aankoop grond niet-DAEB

0

-8

0

0

2.14 A

Investeringen overig DAEB

-87

0

-135

0

2.14 B

Investeringen overig niet-DAEB

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA

-27.680

-1.205

-22.540

-2.103

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-20.877

12.896

-15.616

8.625

FVA

2.17.1

Ontvangsten verbindingen

0

378

0

0

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

0

378

0

0

Kasstroom uit (des)investeringen

-20.877

13.274

-15.616

8.625

Financieringsactiviteiten

Ingaand

3.1.1

Nieuwe door WSW geborgde leningen

0

0

20.000

0

Mutatie interne lening

21.312

0

12.773

0

Aflossing leningen u/g + waarborgsommen

0

0

0

0

Opname maandelijkse roll-overlening

0

0

0

0

Uitgaand

3.2.1

Aflossing door WSW geborgde leningen

-21.541

0

-31.683

0

Mutatie interne lening

0

-21.312

0

-12.773

Mutatie maandelijkse roll-over lening

2.500

0

-1.500

0

Aflossing leningen u/g + waarborgsommen

17

-13

-3

-5

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.288

-21.325

-413

-12.778

Mutatie liquide middelen

677

-1.732

-1.559

1.834

Liquide middelen per 1 januari

4.351

4.520

5.911

2.686

Liquide middelen per 31 december

5.029

2.788

4.351

4.520