2. Winst-en-verliesrekening over 2022

2. Winst-en-verliesrekening over 2022

Winst-en-verliesrekening over 2022 (in €)

2022

2021

Huuropbrengsten

8.1.1

113.248.497

111.767.962

Opbrengsten servicecontracten

8.1.2

4.451.758

4.908.559

Lasten servicecontracten

8.1.3

-5.027.547

-5.232.944

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

8.1.4

-7.498.560

-9.380.105

Lasten onderhoudsactiviteiten

8.1.9

-41.972.769

-33.309.862

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

8.1.10

-19.522.741

-25.167.436

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

43.678.638

43.586.174

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

8.2

19.039.369

12.570.345

Verkoopkosten

8.2

-265.368

-237.088

Toegerekende organisatiekosten

8.2

-340.345

-427.954

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

8.2

-15.672.030

-8.139.879

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

2.761.626

3.765.424

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

8.3

-44.108.311

-13.862.019

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

8.3

-287.334.714

523.413.668

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV

8.3

-233.673

342.796

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-331.676.698

509.894.445

Opbrengst overige activiteiten

8.4

6.252.541

466.624

Netto resultaat overige activiteiten

6.252.541

466.624

Overige organisatiekosten

8.5

-2.577.549

-3.606.515

Leefbaarheid

8.6

-1.232.633

-1.294.943

Bedrijfsresultaat

-282.794.075

552.811.209

Financiële baten en lasten

8.7

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa horen

374.018

295.898

Overige rentebaten

0

16

Rentelasten en soortgelijke kosten

-10.325.871

-11.674.546

Saldo financiële baten en lasten

-9.951.853

-11.378.632

Resultaat voor belasting

-292.745.928

541.432.577

Belastingen

8.8

-7.079.432

-4.013.921

Aandeel in het resultaat van deelnemingen

8.9

-2.865

18.743

Nettoresultaat na belastingen

-299.828.225

537.437.399