Besluiten Raad van Commissarissen 2022

Besluiten Raad van Commissarissen 2022

13 maart 2022

Verkoop Piet Blom-gebouw (Heemskerk)

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit van 11 januari 2022 inhoudende:

 • goedkeuring verlenen aan de gunning van het Piet Blom-gebouw;

 • deze goedkeuring te verlenen onder het voorbehoud van goedkeuring RvC;

 • deze goedkeuring te verlenen onder het voorbehoud goedkeuring AW/WSW;

 • deze goedkeuring te verlenen onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de nog uit te voeren customer due dilligence.

Projectvoorstel Laan van Kanaän (Beverwijk)

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit van 7 maart 2022 inhoudende:

 • het projectvoorstel vast te stellen;

 • akkoord te gaan met het voorkeursscenario;

 • het beschikbaar stellen van een budget;

 • het tekenen van de Voorbereidingsovereenkomst.

Projectvoorstel Eikenstraat (Haarlem)

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit van 8 maart 2022 inhoudende:

 • akkoord te gaan met het voorkeursscenario (scenario 3), waarbij de kozijnen niet vervangen worden;

 • het beschikbaar stellen van een budget;

 • akkoord te gaan met opstarten van de aanbestedingsprocedure.
   

2 mei 2022

Jaarverslag- Jaarrekening 2021

De RvC besluit het Jaarverslag en de Jaarrekening 2021 vast te stellen en tekent de jaarstukken 2021.

Projectvoorstel Arendsweg (sloop-nieuwbouw (Beverwijk)

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit van 19 april 2022 inhoudende:

 • het projectvoorstel vast te stellen;

 • akkoord te gaan met de voorgestelde variant van 33 appartementen;

 • beschikbaar stellen van het budget;

 • instemming voor een Bouwteam-aanbesteding.

4 juli 2022

Bod aan de gemeenten/verlaging c.q. afschaffing verhuurdersheffing
 De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit 28 juni 2022 inhoudende:

 • akkoord te gaan met dit conceptbod.

Aart van der Leeuw (sloop-nieuwbouw, Haarlem)

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit van 28 juni 2022, inhoudende:

 • akkoord is gegeven op de nieuwe aanneemsom en start bouw op 1 december 2022;

 • akkoord is gegeven op het verhoogde nieuwbouwbudget;

 • akkoord is gegaan om HSB bij de tweede fase op basis van het huidige plan (kopie) in de gelegenheid te stellen een 1-op-1-aanneemsom samen te stellen. Deze wordt op realiteit getoetst door een onafhankelijke kostendeskundige die Pré Wonen inhuurt. Daarbij geldt uiteraard dat de aanneemsom moet passen in het budget van de corporatie.

Delegatie van Bevoegdhedenschema

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit van 16 mei 2022 inhoudende:

 • het bestuur besluit in te stemmen met het voorgestelde schema voor de delegatie van bevoegdheden.

Statuten

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit van 21 mei 2022 inhoudende de vaststelling van onderstaande documenten:

 1. Investeringsstatuut (met bijlages)

 2. Treasurystatuut

 3. Fiscaal statuut

 4. RFBB

 5. Beleidsaanpassingen als gevolg van wijzigingen in de Woningwet.
   

6 september 2022

De RvC besluit op basis van artikel 18 lid 7 van de statuten van Pré Wonen om gedurende 4 maanden de bestuursfunctie te laten waarnemen. De selectiecommissie gaat hierover in gesprek met beide directeuren.

26 september 2022

Controleplan EY

De RvC besluit, op basis van een positief advies van de Auditcommissie, het controleplan 2022 goed te keuren.

Accountantsselectie

De RvC besluit op basis van advies van de Auditcommissie BDO Audit & Assurance B.V. aan te stellen als onafhankelijke accountant met Margriet Zonneveld als tekenend partner voor de controle van wettelijk vereiste rapportages van Pré Wonen over de boekjaren 2023, 2024 en 2025.

Projectvoorstel Jacob Geelstraat

De RvC besluit goedkeuring te verlenen aan het bestuursbesluit van 13 september 2022 inhoudende:

 • het projectvoorstel vast te stellen;

 • akkoord te gaan met het voorkeursscenario: scenario sloop/nieuwbouw;

 • een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan om de conceptuele variant uit te werken;

 • een concept-sloopbesluit op te stellen en bewoners te informeren over de voorgenomen sloopplannen;

 • het draagvlak bij bewoners op te halen en een Sociaal Plan op te stellen;

 • het beschikbaar stellen van een budget om de voorbereidingen/onderzoeken te starten voor een aanvraag omgevingsvergunning als onderdeel van het totaalbudget;

 • het beschikbaar stellen van een totaalbudget voor het gehele project inclusief sloop/herhuisvesting;

 • het projectvoorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de RvC.
   

7 november 2022

Projectvoorstel / Uitvoeringsdocument Celebesstraat (renovatie, Beverwijk)

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit d.d. 25 oktober 2022 inhoudende:

 • het gecombineerde projectvoorstel/uitvoeringsdocument vast te stellen;

 • akkoord te gaan met het voorkeursscenario: scenario A (renovatie uitgebreid);

 • het beschikbaar stellen van een budget;

 • akkoord te gaan met het aangaan van een realisatie-overeenkomst met de aannemer, het verkrijgen van een omgevingsvergunning en het behalen van het minimale draagvlak van 70%.

Ontvlechting vof Zona Matadero

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit d.d. 6 september 2022 inhoudende:

 • kennis te nemen van de memo ‘Ontvlechting Zona Matadero’;

 • akkoord te gaan met de voorgestelde financiële methodiek en verkoop van het vof-eigendom aan de gemeente en Elan Wonen, met dien verstande dat de definitieve afrekening plaatsvindt op basis van taxatie- en kostenrapporten niet ouder dan 6 maanden;

 • de ontvlechting verder vorm te geven, waarbij Elan Wonen als penvoerder het voortouw neemt en als vof-partners te zoeken naar een fiscale optimalisatie.

Delegatie van Bevoegdhedenschema (herzien)

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit d.d. 18 oktober 2022 inhoudende:

 • het voorgestelde schema voor de delegatie van bevoegdheden vast te stellen;

 • wijzigingen in het Delegatie van Bevoegdhedenschema van meer dan 10%, ongeacht het niveau, worden voor goedkeuring voorgelegd aan de RvC.

Herbenoeming voorzitter

De RvC besluit onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de Aw en na een advies van de OR Wienke Bodewes per 1 februari 2023 te herbenoemen als voorzitter van de RvC van Pré Wonen voor een tweede en laatste periode van 4 jaar.

13 december 2022

Begroting 2023/Meerjarenprognose 2024-2032

De RvC besluit goedkeuring te verlenen aan het bestuursbesluit van 14 november 2022 inhoudende:

 • de begroting 2023/Meerjarenprognose 2024 t/m 2032 goed te keuren;

 • het bestuur van Pré Wonen te mandateren om, conform het Treasury Jaarplan 2023, financiering aan te trekken tot maximaal € 55,9 miljoen.

Aanwijzen commissarissen (belet en ontstentenis)

De RvC besluit, conform de statuten artikel 15 lid 3 en 4, ingeval van belet of ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk te voorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen door 2 personen van buiten zijn kring aan te wijzen, die worden betrokken uit de zogenaamde commissarissenpool van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, gevestigd in Zoetermeer. Zij hebben in dat geval tot taak:

 • de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen bij de stichting tijdelijk waar te nemen;

 • maatregelen te nemen die leiden tot het samenstellen en benoemen van een voltallige nieuwe Raad van Commissarissen, met inachtneming van de in de statuten vastgelegde eisen omtrent het benoemen van leden van de Raad van Commissarissen;

 • de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen te benoemen, met inachtneming van de eisen zoals in artikel 30 van de Woningwet omschreven. De leden moeten voldoen aan de eisen die de wet en de statuten stellen aan commissarissen van de stichting.

Deze 2 personen worden geen lid van de Raad van Commissarissen.

Samenstelling bestuur Pré Wonen

Pré Wonen heeft, tot 1 december 2022, een 1-hoofdig bestuur:

Mevrouw ir. A.L.J. Huntjens (1967)

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting Iris or Hazel (2015-heden).

 • Bestuurslid Architectuurcentrum Haarlem, ABC (2017-heden).

 • Voorzitter Regionaal Overleg Sociale Verhuur (2017-2020).

 • Lid van de Raad van Advies Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing (2018-heden).

Vanaf 1 december 2022 heeft Pré Wonen een gezamenlijk bestuur:

De heer M.H.J. Oomes (1961)

Nevenfuncties:

 • Director of Finance: NGO Reputed4agri Development (2022-heden).

 • Lid Raad van Commissarissen: Stichting Weller Wonen, Heerlen (2017-heden).

 • Lid College van Raad van Advies: Elisabeth Strouven Fonds, Maastricht (2017-heden).

 • Consultant PUM Senior Experts the Netherlands.

De heer W. D. Kranen (1976)

Nevenfuncties:

Vrijwilliger Theater Wesopa, Weesp (2017–heden).

Samenstelling Raad van Commissarissen Pré Wonen

De Raad van Commissarissen van Pré Wonen kent over 2022 de volgende samenstelling:

De heer ir. W. J. Bodewes (1952) voorzitter, lid Remuneratiecommissie

Directeur-eigenaar Wienke Bodewes, strategisch vastgoedadvies

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Advies, Supermarktfonds Nederland, Amsterdam.

 • Lid Raad van Commissarissen Hurks, bouw- en ontwikkelingsbedrijf, Eindhoven.

 • Lid Raad van Commissarissen Scholtensgroep, bouw-, ontwikkeling-, exploitatiebedrijf, Wognum.

 • Lid Raad van Commissarissen, M.J. de Nijs en Zonen B.V., Warmenhuizen.

 • Raad van Toezicht Internationale Architectuur Biënnale, Rotterdam.

 • Voorzitter Bestuur Holland Property Plaza, Zeist.

 • Lid Dagelijks Bestuur Forum Stedelijke Vernieuwing, Den Haag.

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, Rotterdam.

 • Lid Raad van aanbeveling Provada, Amsterdam.

 • Lid Raad van Advies van OZ, architectenbureau Amsterdam.

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, Rotterdam.

Mevrouw J.P.A. de Goede MSc MCM (1954); lid, voorzitter Remuneratiecommissie
 (Benoemd op voordracht van de bewonerskernen)

Directeur/consultant Coreness B.V. The Change Academy

Nevenfuncties:

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Opspoor, Purmerend.

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Tabijn, Heemskerk.

 • Bestuur Zaanse Schans (februari 2022).

De heer B.T. Rutten BEc, MBA, MSc, FRICS (1970); lid, voorzitter Auditcommissie
 (Contactpersoon voor Ondernemingsraad)

Head of Sectorcluster Commercial Real Estate – Hotels – Leisure ABN AMRO

Nevenfuncties:

 • Member of the Board of Recommendation Provada Trade Fairs.

 • Chairman exam committee RICS.

 • Lid van de RvC INNAX BV, Veenendaal, sinds september 2022.

 • Lid van de RvA Greenlabel.nl, Megchelen, sinds augustus 2022.

De heer dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi (1966); lid
(Benoemd op voordracht van de bewonerskernen)

 CEO / Voorzitter Raad van Bestuur TNO

Nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht van de Nationale Opera & Ballet, Amsterdam.

 • Lid van de Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit, Amsterdam.

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH), Zeist, tot medio 2022.

 • Lid van de ‘Raad van Nesteliers’ (Raad van Advies) van de Koninklijke Marechaussee.

 • Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem.

 • Lid van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie (ACTI), Amsterdam.

Mevrouw mr. A.A.F. Talitsch (1969); lid, lid Auditcommissie

Advocaat en mediator, Anouk Talitsch Advocatuur en Mediation

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Rijnmond Dokters, Rotterdam.

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Sympany, Utrecht.

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Heliomare, Wijk aan Zee.

 • Lid Raad van Commissarissen Huisartsenpost West-Brabant.

 • Lid bestuur Business Circle Residentie Orkest, Den Haag.

 • Voorzitter stichting Haagse Muziekcentrale, Den Haag.

 • Voorzitter KNVB Commissie van beroep Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal Regio West.

 • Docent Leergang Board Potentials Nationaal Register/NR Academy, Den Haag.