Leefbaarheid

Leefbaarheid

In de visie Wijkaanpak, werken aan inclusieve wijken 2021 – 2024 zijn de doelen en richting bepaald voor de aanpak van onze wijken. Op basis van deze visie hebben we in 2022 samen met onze partners gewerkt aan een betere leefbaarheid in ons werkgebied. Uitgangspunt is dat we streven naar een ‘fijn thuis’ in inclusieve wijken. Daarvoor werken we aan een goed en gevarieerd woonaanbod, collectieve leefbaarheid en voldoende voorzieningen.

Om meer zicht te krijgen op leefbaarheids- en veerkrachtvraagstukken, maken we sinds medio 2022 gebruik van een nieuwe tool. Deze maakt het mogelijk om completere wijkanalyses te maken. Daarnaast zijn in de wijkvisiemodule de eerste wijkvisies gemaakt. Deze ronden we in 2023 af.

Leefbaarheidsgelden

In 2022 hebben we een instrument ontwikkeld waarmee we wijken kunnen ‘ranken’ op leefbaarheid. Dat biedt ons de mogelijkheid om in 2023 het leefbaarheidsbudget direct te koppelen aan de leefbaarheid in een wijk. Zo gaat het meeste leefbaarheidsgeld naar de kwetsbaarste wijken en krijgen de veerkrachtigere wijken minder budget.

Leefbaarheidsuitgaven (x 1.000)

Begroting 2022

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Beverwijk

€ 248

€ 112

€ 111

Haarlem-Noord

€ 53

€ 14

€ 45

Haarlem-Oost

€ 144

€ 77

€ 74

Schalkwijk

€ 185

€ 232

€ 285

Zandvoort

€ 130

€ 88

€ 53

Haarlem Zuid/West

€ 137

€ 24

€ 33

Buurtbeheer

€ 196

€ 174

€ 64

Personele inzet

€ 657

€ 513

€ 630

Alle leefbaarheidsuitgaven

€ 1.750

€ 1.233

€ 1.295

Leefbaarheidsuitgaven

Begroting 2022

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Totale uitgaven (x 1.000)

€ 1.750

€ 1.233

€ 1.295

Aantal zelfstandige woningen DAEB

14.594

14.653

14.642

Uitgaven per zelfstandige woning

€ 119,91

€ 84,14

€ 88,44

Pilot Beeldkwaliteit

In het kader van de pilot Beeldkwaliteit hebben onze buurtbeheerders per complex data verzameld over de staat van het complex en hoe het presteert op de criteria schoon, heel en veilig. In 2022 is er een nulmeting gedaan op ons hele bezit. Als de buurtbeheerders tijdens een meting een situatie aantreffen die afwijkt van de norm (zoals afval in de openbare ruimte), maken ze een foto en plaatsen die in een dashboard. Op basis van deze data kunnen we bepalen welke complexen extra aandacht nodig hebben om schoon, heel en veilig te worden.

Medio 2022 is de nulmeting afgerond en is de tweede ronde gestart. Daarin houden de buurtbeheerders de kwaliteitsmetingen bij door elke week een complex aan te pakken. De verzamelde data vormen ook de basis voor onze interventieprogramma’s en complexstrategieën voor 2023. De interventieprogramma’s moeten leiden tot een doelmatiger aanpak van initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren. 2022 was het eerste jaar dat we hebben gewerkt met interventieprogramma’s. Daar gaan we in 2023 mee verder.

Inventarisatie ontwikkelmogelijkheden

Voor onze complexen in de Professorenbuurt in Haarlem hebben we in 2021 de ontwikkelmogelijkheden geïnventariseerd. Deze buurt maakt deel uit van de Boerhaavewijk, waarvoor we in 2022 zijn gestart met het opstellen van een wijkvisie. Deze wijkvisie richt zich op het vastgoed en de leefbaarheid en welke aanpak er voor deze wijk(en) nodig is. In 2023 krijgt dit een vervolg en wordt de wijkvisie afgestemd met de samenwerkingspartners en bewoners.

In Beverwijk is ook in 2022 gewerkt aan verdere planvorming voor de gebiedsontwikkeling van Meerestein-Noord (waar de Hopmanstraat/Olieslagerslaan onder vallen) en het Kuenenpleinkwartier (waar de Indische buurt en de Bergerslaan onder vallen). In deze plannen krijgen leefbaarheid en participatie een belangrijke rol. Daarnaast zijn we in 2022 gestart met het opstellen van wijkvisies voor Meerestein en Oosterwijk. Dit wordt in 2023 voortgezet en afgerond.

Inclusieve wijken en bijzondere doelgroepen

In het najaar van 2021 ondertekende een brede coalitie van partijen in onze regio het Pact van Uitstroom. Dit pact is bedoeld om mensen uit een bijzondere woonvoorziening of de daklozenopvang te huisvesten en te laten landen in de wijk, zodat zij weer (zelfstandig) kunnen deelnemen aan de samenleving. In 2022 zijn we gestart met de implementatie van dit initiatief. We verwachten in 2023 de implementatie af te ronden.

Ook hebben we in 2022 samen met onze partners de ‘Stadsdeal Ouderenhuisvesting’ nader vormgegeven en een gezamenlijk uitvoeringsprogramma opgezet. Dit omvat concrete afspraken over bijvoorbeeld het benoemen van kansrijke gebieden voor nieuwbouw en het onderzoeken van aanpassingen aan de bestaande voorraad.