Fiscale paragraaf

Fiscale paragraaf

Fiscaliteiten en fiscaal resultaat

Pré Wonen betaalt verschillende belastingen in het kader van wet- en regelgeving. Het uitgangspunt is om onze fair share bij te dragen, in lijn met onze sociale taak. Bij het betalen van deze fair share aan belastingen worden de wettelijke mogelijkheden naar redelijkheid benut.

Verhuurdersheffing

In 2023 is de verhuurdersheffing afgeschaft. In 2022 was de omvang van de verhuurdersheffing circa € 11,5 miljoen.

Afwikkeling posities voorgaande jaren

Na indiening van de aangifte 2021 in februari 2023 is na overleg overeenstemming bereikt met de Belastingdienst over de belastbare bedragen voor de aangiftejaren 2018-2021. De vaststellingsovereenkomst waarin deze overeenstemming is vastgelegd is op 5 oktober 2023 getekend. 

Met de afwikkeling van discussiepunten in oude aangiftejaren is de weg vrijgemaakt om de focus te leggen op meer recente aangiftejaren.

Opzegging VSO2 en 2a door de Belastingdienst

De belastingdienst heeft in november 2022 per brief aangekondigd dat de VSO2 vanaf 1 januari 2023 niet wordt verlengd. Volgens de belastingdienst leidt de VSO2 op dit moment tot onzekerheid en geschillen en hebben enkele afspraken geen functie meer. Verlenging is daarom wat de belastingdienst betreft niet langer noodzakelijk. De opzegging heeft vanaf 1-1-2023 gevolgen op de volgende punten:

  • De op- en afwaardering van verhuurde woningen

  • De afwaardering van sloopwoningen op basis van de WOZ-waarde

  • De fiscale verwerking van VOV woningen

  • De gemengde projectenregeling

Vooralsnog is onze verwerkingswijze voor de berekening van het fiscale resultaat ten behoeve van de fiscale positie 2023 niet anders geweest dan in 2022 is gehanteerd ten tijde dat de VSO2 nog van kracht was. Enkel het afwikkelmoment van het fiscale ‘Ongerealiseerd verlies tussenvormen’ is voor het belastingjaar 2023 relevant. Vooralsnog is voor Pré Wonen niet duidelijk of het afwikkelen van deze positie positief uit zal pakken. Derhalve is nog geen besluit genomen om deze positie al dan niet af te wikkelen en is hier in de jaarrekening 2023 nog geen aanpassing voor gemaakt.

Fiscaal statuut

Het afgelopen jaar is het fiscaal statuut volgens de jaarlijkse cyclus geactualiseerd. De doelstelling is niet gewijzigd. We houden vast aan de keuze voor fiscale zelfregie, waardoor deskundigheid en eigenaarschap worden gestimuleerd.

Fiscale commissie

De fiscale commissie adviseert het bestuur van Pré Wonen rond fiscale aspecten bij de besluitvorming. De commissie overlegt met en rapporteert aan het bestuur over de fiscale risico’s en kansen. De fiscale commissie bestaat uit 4 medewerkers van Pré Wonen en 1 extern adviseur.

Vennootschapsbelasting in de winst- en verliesrekening

De belastinglast wordt gepresenteerd met inachtneming van de grondslag voor de waardering van latente belastingen. De effectieve belastingdruk wordt in de jaarrekening toegelicht. 

Belastingen W&V nominaal (x € 1.000)

2023

2022

Acute belastingen

-7.917

-6.225

Correcties voorgaande jaren

-2.827

-336

Mutatie latente belastingen

-926

-518

Betalingskortingen

-

-

Totaal

-11.670

-7.079