Inclusieve wijken

Inclusieve wijken

Kwaliteit van wonen gaat niet alleen om de woning zelf. De wijken waarin mensen wonen zijn even belangrijk voor het woongenot. De leefbaarheid in sommige van onze buurten staat onder druk. Voor die wijken stelden wij in 2023 wijkvisies vast. Zij vormen de basis voor de verdere invulling van de leefbaarheidsprogramma’s per wijk.

Wijkvisies en uitvoeringsprogramma’s

In 2023 stelden we de wijkvisies vast voor de wijken Meerestein in Beverwijk, de Boerhaavewijk in Haarlem en Zandvoort-Noord. De wijkvisie voor Oosterwijk (Beverwijk) leveren we naar verwachting begin 2024 op. We werken de doelstellingen uit de wijkvisies concreet uit in uitvoeringsprogramma’s. Voorbeelden van plannen en acties uit deze programma’s zijn:

  • Een betere spreiding van kwetsbare huurders over het werkgebied.

  • Aanpak van de openbare ruimte in de wijk.

  • Aanpak energie-armoede, vocht en kou.

  • Verbetering van de samenwerking met partners in de wijk.

De verbeteracties verschillen per wijk. Vanaf 2024 stellen we de uitvoeringsprogramma’s vast en rollen we deze uit.

Leefbaarheidsgelden

In de loop van 2023 startten we met de jaarlijkse ranking van de wijken op leefbaarheid. We meten de ontwikkelingen in de leefbaarheid op basis van vaste criteria, zoals de veerkrachtenkaarten en de ‘leefbaarometer’. Zo kunnen we de wijken met elkaar vergelijken en de leefbaarheidsgelden veel gerichter per wijk inzetten. De kwetsbaarste wijken krijgen daardoor de meeste steun en de veerkrachtigere wijken ontvangen minder.

Hoewel verbeteringen in de leefbaarheid mogelijk al eerder merkbaar zijn in de wijken, worden deze pas zichtbaar in de data bij de tweede ranking in 2025.

Leefbaarheidsuitgaven (x 1.000)

Begroting 2023

Realisatie 2023

Realisatie 2022

Beverwijk

386

193

112

Haarlem-Noord

60

14

14

Haarlem-Oost

95

10

77

Schalkwijk

290

79

232

Zandvoort

112

59

88

Haarlem Zuid/West

50

109

24

Haarlem algemeen

0

45

0

Buurtbeheer

238

396

174

Personele inzet

643

698

513

Alle leefbaarheidsuitgaven

1.874

1.603

1.233

Aantal zelfstandige woningen DAEB

14.594

14.645

14.653

Uitgaven per zelfstandige woning

128,41

109,46

84,14

Fysieke leefbaarheid

Bij Pré Wonen maken we een onderscheid tussen fysieke en sociale leefbaarheid. Onze Buurtbeheerders gaan over de fysieke leefbaarheid. Onze Consulenten Leefbaarheid gaan over de sociale leefbaarheid. Fysieke leefbaarheid betreft alles in en om de complexen dat je vast kan pakken. In 2023 startten we met Beeldkwaliteit voor de algemene en buitenruimten van onze complexen. Per complex verzamelden de Buurtbeheerders data over de staat van het complex en hoe het presteert op de criteria schoon, heel en veilig. Hierdoor kregen we meer aandacht voor de fysieke leefbaarheid in de wijk. De doorontwikkeling van de aanpak van de fysieke leefbaarheid in combinatie met de sociale leefbaarheid zetten we in 2024 voort.

Community building

In 2023 zetten we meer in op community building in de wijk. Een van de hoofddoelen van deze inzet is het vergroten van de samenredzaamheid in de wijk. We zetten bewoners in hun kracht en helpen waar nodig, zodat zij elkaar ook beter kunnen helpen. Omdat wij zelf hieraan een bijdrage leveren, kunnen wij de community builders ook gerichter inzetten. Hierdoor krijgen de complexen die dat nodig hebben, ook meer aandacht. In 2023 startten we met community building in Schalkwijk. Dit rollen we in 2024 verder uit over de andere gebieden.