15. Overige gegevens

15. Overige gegevens

1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van commissarissen van Stichting Pré Wonen.

<Lees de volledige controleverklaring>

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2023
ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2023 van Stichting Pré Wonen te Haarlem gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Pré Wonen per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

  • de balans per 31 december 2023;

  • de winst-en-verliesrekening over 2023;

  • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

<Lees de volledige controleverklaring>

2. Statutaire regeling winstbestemming

In de statuten van Pré Wonen zijn geen bepalingen opgenomen betreffende de bestemming van het resultaat. Het resultaat wordt derhalve op voorstel van het bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen toegevoegd of onttrokken aan de overige reserves.

3. Verwerking van het verlies 2023

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal het verlies ad € 137.711.263 over 2023 in mindering gebracht op de overige reserves.