2. Winst-en-verliesrekening over 2023

2. Winst-en-verliesrekening over 2023

Resultaat na belastingen

-137.711.263

-299.828.227

Winst-en-verliesrekening (in €)

2023

2022

Huuropbrengsten

10.1

114.594.056

113.248.497

Opbrengsten servicecontracten

10.2

6.152.408

4.451.758

Lasten servicecontracten

10.3

-6.642.435

-5.027.547

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

10.4

-7.777.244

-7.498.560

Lasten onderhoudsactiviteiten

10.8

-47.766.062

-41.972.770

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

10.9

-8.592.217

-19.522.741

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

49.968.506

43.678.637

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

10.11

18.214.169

19.039.369

Verkoopkosten vastgoedportefeuille

10.11

-406.186

-265.370

Toegerekende organisatiekosten

10.11

-536.098

-340.345

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

10.11

-13.165.749

-15.672.029

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

4.106.136

2.761.625

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

10.12

-14.133.750

-44.108.312

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

10.13

-151.984.224

-287.334.713

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

10.14

190.436

-233.673

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-165.927.538

-331.676.698

Opbrengst overige activiteiten

10.15

1.023.767

6.252.541

Nettoresultaat overige activiteiten

1.023.767

6.252.541

Overige organisatiekosten

10.16

-3.119.494

-2.577.549

Leefbaarheid

10.17

-1.603.507

-1.232.633

Bedrijfsresultaat

-115.552.130

-282.794.077

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

10.18

230.456

344.110

Rentelasten en soortgelijke kosten

10.18

-10.702.665

-10.295.963

Financiële baten en lasten

-10.472.209

-9.951.853

Resultaat voor belastingen

-126.024.339

-292.745.930

Belastingen

10.19

-11.670.486

-7.079.432

Resultaat deelnemingen

10.20

-16.438

-2.865