Belangrijke besluiten Raad van Commissarissen 2023

Belangrijke besluiten Raad van Commissarissen 2023

13 maart 2023

Project Graafschap-Hamelinkstraat (sloop/nieuwbouw, Haarlem)

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit van 28 februari 2023 inhoudende:

 • het projectvoorstel vast te stellen;

 • akkoord te gaan met het voorkeursscenario;

 • het beschikbaar stellen van het gevraagde budget;

 • vanwege de 2-fasen-procesgang een tussenrapportage voor te leggen, voorafgaand aan de aanbestedingsfase.

Uitvoeringsdocument Dr. Droogplein (renovatie, Heemstede)

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit van 28 februari 2023 inhoudende:

 • het uitvoeringsdocument vast te stellen en de uitvoering te starten;

 • akkoord met het sluiten van de realisatieovereenkomst met de aannemer voor de 12 woningen aan het Dr. Droogplein en 19 woningen aan het Wiekenplein en Vijfherenstraat;

 • akkoord te gaan met de benodigde financiële uitgaven;

 • vanwege de 2-fasen-procesgang een tussenrapportage voor te leggen, voorafgaand aan de aanbestedingsfase.

Herbenoeming de heer Bodewes

De RvC besluit tot herbenoeming van de heer Bodewes tot voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een tweede zittingsperiode.

8 mei 2023

Jaarverslag, Jaarrekening 2022

De RvC besluit het jaarverslag en de jaarrekening 2022 vast te stellen.

Projectvoorstel Boerhavelaan

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit van 25 april 2023 inhoudende:

 • het projectvoorstel vast te stellen;

 • akkoord te gaan met de Nadere Overeenkomst (uitwerking van de koopovereenkomst) tussen Pré Wonen en Spaarne Gasthuis;

 • de grondruil tussen Pré Wonen-Spaarne Gasthuis en vice versa te effectueren;

 • de ingerekende investering in de MJIB 2023 (circa 50% van de benodigde investering) te verhogen naar het gevraagde budget;

 • het beschikbaar stellen van het gevraagde budget.

Warmtenet Schalkwijk

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit van 11 april jl. om de samenwerking in het onderzoek naar een gasloze warmtevoorziening in Schalkwijk, Haarlem te beëindigen.

6 november 2023

Controleplan 2023

De RvC stelt het Controleplan 2023 vast.

Herbenoeming de heer Rutten

De RvC besluit tot herbenoeming van de heer Rutten tot lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede zittingsperiode.

11 december 2023

Begroting 2024, meerjarenprognose 2025-2033

De RvC besluit goedkeuring te verlenen aan het bestuursbesluit tot vaststelling van de begroting 2024 en de bestuurder te mandateren voor het aantrekken van externe financiering in 2024, conform de financieringsstrategie en zoals opgenomen in het Treasuryjaarplan met een maximum van € 70,6 miljoen.

Financieringsstrategie / Treasuryjaarplan 2024

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit d.d. 14 november 2023 inhoudende:

 • de financieringsstrategie en het Treasuryjaarplan 2024 vast te stellen.

Uitvoeringsdocument Arendsweg (sloop/nieuwbouw Beverwijk)

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit d.d. 18 november 2023 inhoudende:

 • het uitvoeringsdocument vast te stellen en de uitvoeringsfase te starten;

 • de gevraagde verhoging van het budget;

 • akkoord te gaan met het realiseren van 26 nieuwbouwwoningen;

 • akkoord te gaan met het sluiten van een aannemingsovereenkomst;

 • akkoord te gaan met het sluiten van een sloop- en saneringsopdracht.

Kaderbesluit Waddenbuurt (Gebiedsontwikkeling, Haarlem)

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit d.d. 28 november 2023 inhoudende:

 • het kaderbesluit vast te stellen met de volgende uitgangspunten:

  1. de sloop van de 264 woningen (gefaseerd);

  2. de voorgelegde GREX-uitgangspunten;

  3. de voorgelegde VEX-uitgangspunten;

  4. start van het informeren van de bewoners over de fasering van de sloop en het sociaal plan;

  5. start verkenning van inkoop/ontwikkeling van de GREX en VEX;

  6. start onderzoek naar haalbaarheid van het toepassen van houtbouw en modulaire bouw onder voorwaarde van de financiële uitgangspunten;

  7. budget voor de volgende fases te reserveren. De volgende fases bestaan uit:

   1. Fase 1: sloop van 96 woningen verdeeld in 4 complexen. De bouw van 7 complexen, goed voor bijna 50% van het te realiseren aantal woningen;

   2. Fase 2: sloop van 96 woningen verdeeld in 4 complexen. De bouw van 7 complexen, goed voor bijna 40% van het totale bouwvolume;

   3. Fase 3: sloop van 72 woningen verdeeld in 3 complexen. De bouw van iets meer dan 10% van het totale bouwvolume.

 • een budget vrij te geven als onderdeel van de plankosten;

 • akkoord te gaan met het uitwerken van 3 afzonderlijke projectopdrachten voor de verschillende fases.

Kaderbesluit Beatrixplein (Gebiedsontwikkeling, Haarlem)

De RvC verleent goedkeuring aan het bestuursbesluit d.d. 28 november 2023 inhoudende:

 • het kaderbesluit vast te stellen met de volgende uitgangspunten:

  1. de bijdragen aan de parkeerplaats uit de afsprakenbrief te handhaven, maar het aantal parkeerplaatsen te verlagen van 189 naar 118;

  2. aantal van 236 woningen, verdeeld in 5% 4-kamer-, 65% 3-kamer- en 30% 2-kamerappartementen;

  3. de GREX vast te stellen op de afgesproken opbrengsten;

  4. budget voor de volgende fases te reserveren. De volgende fases bestaan uit:

   1. Fase 1: sloop van 12 woningen aan de Vincent van Goghlaan. De bouw van 60 woningen en een internationale talenschool samen met de gemeente Haarlem (kavel 4);

   2. Fase 2: de bouw van 176 woningen op kavel 2 en 3 en in samenwerking met het Reinaldahuis de zorgwoningen te ontwikkelen.

 • akkoord te gaan met het uitwerken van 2 afzonderlijke projectopdrachten (kavel 4 en kavel 2+3).