3. Kasstroomoverzicht 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Lees meer over 3. Kasstroomoverzicht 2023 .

4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Stichting Pré Wonen is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting” in de zin van artikel 19 van de Woningwet. Lees meer over 4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .

5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB (commercieel) vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun Lees meer over 5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva .

6. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. Lees meer over 6. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat .

7. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Lees meer over 7. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht .

8. Grondslagen gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB

Stichting Pré Wonen heeft de gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB opgenomen in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening. Lees meer over 8. Grondslagen gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB .

9. Toelichting op de balans per 31 december 2023

Naar aanleiding van een analyse van de complexadministratie zijn wijzigingen doorgevoerd in de presentatie van herwaarderingen en afwaarderingen. Deze zijn als presentatiewijziging getoond. Lees meer over 9. Toelichting op de balans per 31 december 2023 .

10. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2023

Voor sociale huurwoningen was de maximale huurverhoging 3,1%. Voor vrije sector huurwoningen was de maximale huurverhoging 3,7%. Woningen met een E, F of G label hebben een huurbevriezing gekregen. Lees meer over 10. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2023 .

11. Overige informatie

Er zijn geen materiele gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum. Lees meer over 11. Overige informatie .

13. WNT-verantwoording 2023 Stichting Pré Wonen

De WNT is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013. Voor 2023 bedraagt de maximale bezoldiging ingevolge de WNT € 223.000, inclusief belastbare kostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn. Lees meer over 13. WNT-verantwoording 2023 Stichting Pré Wonen .

15. Overige gegevens

Aan: de raad van commissarissen van Stichting Pré Wonen. Lees meer over 15. Overige gegevens .