3. Kasstroomoverzicht 2023

3. Kasstroomoverzicht 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

Kasstroomoverzicht (in €)

2023

2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationele ontvangsten

Huurontvangsten

114.520.105

113.080.387

Vergoedingen

8.463.158

5.036.868

Overige bedrijfsontvangsten

5.657.398

1.499.494

Renteontvangsten

558.128

8.526

Saldo ingaande kasstromen

129.198.789

119.625.275

Operationele uitgaven

Personeelsuitgaven

-11.937.205

-11.861.060

Onderhoudsuitgaven

-42.048.609

-34.680.814

Overige bedrijfsuitgaven

-23.575.568

-21.500.245

Renteuitgaven

-10.255.806

-10.826.053

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-952.954

-394.939

Verhuurdersheffing

-

-11.484.011

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden

-909.304

-710.240

Vennootschapsbelasting

-5.452.803

-2.581.687

Saldo uitgaande kasstromen

-95.132.249

-94.039.049

Kasstroom uit operationele activiteiten

34.066.540

25.586.226

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB

7.946.729

6.489.646

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

8.061.919

8.833.117

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode DAEB

1.443.642

312.813

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode niet-DAEB

2.103.004

799.917

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

 19.555.294

16.435.493

MVA Uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-24.722.893

-7.550.457

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

-

14.040

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-27.668.633

-10.368.206

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB 

-31.009

-335

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-3.510.303

-3.947.110

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop DAEB

-1.085.024

-903.773

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop niet-DAEB

-1.363.553

-1.212.448

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-39.667

-345.806

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

-

2.377

Aankoop grond DAEB

-18.058

-10.452

Aankoop grond niet-DAEB

-

-8.285

Investeringen overig DAEB

-520.515

-86.733

Verwerving van materiële vaste activa

-58.959.656

-24.417.190

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-39.404.362

-7.981.697

FVA

Ontvangsten verbindingen

380.160

377.985

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

380.160

377.985

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-39.024.202

-7.603.712

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financiering ingaande kasstromen

Nieuwe te borgen leningen

32.500.000

-

Tussentelling ingaande kasstromen

32.500.000

-

Financiering uitgaande kasstromen

Aflossing door WSW geborgde leningen

-20.906.397

-21.540.902

Mutatie maandelijkse roll-over lening

-3.000.000

2.500.000

Waarborgsommen

-7.232

3.662

Tussentelling uitgaande kasstromen

-23.913.629

-19.037.240

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

8.586.371

-19.037.240

3.628.709

-1.054.726

Liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari

7.816.510

8.871.236

Liquide middelen per 31 december

11.445.219

7.816.510

3.628.709

-1.054.726