11. Overige informatie

11. Overige informatie

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen materiele gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

Accountantshonoraria

217.793

231.061

Accountantshonoraria (in €)

2023

2022

Controle van de jaarrekening

134.552

219.518

Andere controlewerkzaamheden

-

11.543

Controle van de jaarrekening voorgaand jaar

79.393

-

Andere controlewerkzaamheden voorgaand jaar

3.848

-

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2023 door de externe accountant BDO Audit & Assurance (2022: Ernst & Young Accountants LLP), ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende 2023 zijn verricht. Daarnaast betreft het nagekomen kosten met betrekking tot het onderzoek van de jaarrekening en dVi 2022 door Ernst & Young Accountants LLP. Het betreft werkzaamheden door onafhankelijke accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (wet toezicht accountantsorganisaties).

Bestuurders en commissarissen

De bezoldiging van bestuurders omvat periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte, ter beschikking stelling van auto en presentiegelden) en beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten en jubileumuitkeringen).

Er is geen uitkering bij het beëindigen van het dienstverband noch sprake van winstdelingen en bonusbetalingen.

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).

De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van de woningcorporaties zijn gekomen bedragen € 98.120 (2022: € 94.825) en is naar individuele commissarissen als volgt gespecificeerd (in euro's):

Er zijn geen leningen, garanties en/of voorschotten door Pré Wonen aan bestuurders en commissarissen verstrekt.