13. WNT-verantwoording 2023 Stichting Pré Wonen

13. WNT-verantwoording 2023 Stichting Pré Wonen

De WNT is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013. Voor 2023 bedraagt de maximale bezoldiging ingevolge de WNT € 223.000, inclusief belastbare kostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Voor topfunctionarissen van toegelaten instellingen geldt daarnaast een aanvullende regeling zoals opgenomen in de regegeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. Op grond van de WNT en deze regeling dienen de individuele inkomensgegevens van topfunctionarissen te worden gerapporteerd.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

De bezoldiging van bestuurders omvat periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte, ter beschikking stelling van auto en presentiegelden) en beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten en jubileumuitkeringen).

Het bestuur heeft tot en met 31 mei 2023 bestaan uit de heer W.D. Kranen en de heer M.H.J. Oomes. Per 1 juni is mevrouw S. Franken als bestuurder in functie getreden en bekleden de heer Kranen en de heer Oomes weer de functie van directeur.

De bezoldiging van het bestuur die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie zijn gekomen bedraagt € 264.734.

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).

De opgave is als volgt (in euro's):

Gegevens 2023 (bedragen x € 1)

S.D. Franken

M.H.J. Oomes

W.D. Kranen

Functiegegevens

Directeur-Bestuurder

Directeur-Bestuurder

Directeur-Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2023

1/6 - 31/12

1/1 - 31/5

1/1 - 31/5

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

117.589

62.782

54.799

Beloningen betaalbaar op termijn

12.467

8.782

8.315

Subtotaal

130.056

71.564

63.114

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

130.745

92.255

92.255

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

-

-

-

Bezoldiging

130.056

71.564

63.114

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2022

M.H.J. Oomes

W.D. Kranen

Functiegegevens

Directeur-Bestuurder

Directeur-Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1/12 - 31/12

1/12 - 31/12

Omvang dienstverband 2022 (in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

-

12.020

10.643

Beloningen betaalbaar op termijn

-

1.652

1.400

Subtotaal

-

13.672

12.043

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-

18.345

18.345

Bezoldiging

-

13.672

12.043

Pré Wonen valt in bezoldigingsklasse H met bijbehorend bezoldigingsmaximum van 2023 € 223.000 (2022: € 216.000), inclusief belastbare kostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2023

Bedragen x € 1

W.J. Bodewes

A. Talitsch

T.B.P.M. Tjin-a-Tsoi

J.P.A. de Goede

B.T. Rutten

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2023 (in €)

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging

26.760

17.840

17.840

17.840

17.840

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

33.450

22.300

22.300

22.300

22.300

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

-

-

-

-

-

Bezoldiging

26.760

17.840

17.840

17.840

17.840

Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2022

Bedragen x € 1

W.J. Bodewes

A. Talitsch

T.B.P.M. Tjin-a-Tsoi

J.P.A. de Goede

B.T. Rutten

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging

25.920

17.280

17.065

17.280

17.280

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

32.400

21.600

21.600

21.600

21.600

Bezoldiging

25.920

17.280

17.065

17.280

17.280

* Pré Wonen valt in bezoldigingsklasse H met bijbehorend bezoldigingsmaximum van € 33.450 (2022: € 32.400) voor de voorzitter van de RvC en € 22.300 (2022: € 21.600) voor overige leden.

De VTW kent sinds 2015 een bindende maatregel “Beroepsregel honorering commissarissen’. Die houdt in dat voor 2023 de volgende bedragen van toepassing zijn voor de toezichthouders:

  • Voorzitter van een RvC maximaal € 26.760 (2022: € 25.920)

  • Leden RvC maximaal € 17.840 (2022: € 17.280)

De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie zijn gekomen bedragen totaal € 98.120 (2022: € 94.825).

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties door Pré Wonen aan bestuurders en commissarissen verstrekt.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.