1. Balans per 31 december 2023

1. Balans per 31 december 2023

(voor resultaatbestemming)

Balans Activa (in €)

31-12-2023

31-12-2022

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie

9.1

2.772.641.652

2.902.732.743

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

9.1

279.200.920

298.271.155

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

9.2

85.222.146

84.743.935

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

9.3

35.588.606

10.439.286

3.172.653.324

3.296.187.119

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

9.4

4.255.203

4.142.621

Financiële vaste activa

Deelnemingen

9.5

-

379.652

Latente belastingvordering(en)

9.5

3.662.770

4.588.846

3.180.571.297

3.305.298.238

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop

9.6

3.938.576

4.439.402

Grondposities

9.6

4.605.264

7.097.276

8.543.840

11.536.678

Vorderingen

Huurdebiteuren

9.7

657.948

624.029

Overheid

9.7

23.801

26.520

Vorderingen op groepsmaatschappijen

9.7

-

52.992

Belastingen en premies sociale verzekeringen

9.7

-

7.339.709

Overige vorderingen

9.7

198.206

2.820.063

Overlopende activa

9.7

481.168

529.119

1.361.123

11.392.432

Liquide middelen

9.8

11.445.219

7.816.510

Totaal

3.201.921.479

3.336.043.858

Balans Passiva (in €)

31-12-2023

31-12-2022

Totaal

3.201.921.479

3.336.043.858

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve

9.9

1.959.687.788

2.120.939.434

Wettelijke reserves

9.9

-

25.571

Overige reserves

9.9

636.737.853

775.288.863

Resultaat boekjaar

9.9

-137.711.263

-299.828.227

2.458.714.378

2.596.425.641

Voorzieningen

Onrendabele investeringen en herstructureringen

9.10

16.649.930

31.921.319

Overige voorzieningen

9.10

604.071

562.412

17.254.001

32.483.731

Langlopende schulden

Schulden aan overheid

9.11

20.020.355

20.026.272

Schulden aan kredietinstellingen

9.11

579.452.126

565.973.541

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

9.11

83.433.745

82.987.256

Waarborgsommen

9.11

47.775

51.626

682.954.001

669.038.695

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

9.12

15.938.084

20.906.397

Schulden aan leveranciers

9.12

1.148.148

3.679.322

Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen

9.12

14.046.108

4.031.830

Overige schulden

9.12

969.793

954.309

Overlopende passiva

9.12

10.896.966

8.523.933

42.999.099

38.095.791