Samenwerken aan een fijn thuis

Samenwerken aan een fijn thuis

Alles wat wij doen staat in het teken van de ambitie om onze huurders een fijn thuis te bieden. Dat doel kunnen we alleen bereiken door samenwerking. Niet alleen met externe partijen, maar ook intern, met collega’s. We hebben elkaar nodig om onze ambities waar te kunnen maken.

Omvang en aard van in- en externe samenwerking

Samenwerking met andere partijen is een vereiste om ons werk goed te doen en ons beleid te kunnen uitvoeren. Dat zit in ons DNA en dat doen we al jaren. Anders dan in voorgaande jaren legden we in 2023 meer nadruk op de interne samenwerking. Dat doen we onder meer door medewerkers bewuster te maken van de gevolgen van silo-denken bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dat gaat zowel om reguliere werkzaamheden als om nieuwe projecten.

Projecten integraal aanvliegen

Daarnaast vliegen we projecten steeds meer integraal aan. Een mooi voorbeeld daarvan is de ‘EFG-aanpak’, een project om woningen met energielabels E, F en G te verduurzamen. Het is een ingewikkeld, omvangrijk en langdurig project waar veel medewerkers vanuit verschillende disciplines bij betrokken zijn. Juist dan is interne samenwerking en goede onderlinge afstemming noodzakelijk.

Verschuiving in de samenwerking

In de contacten met externe partijen zien we in 2023 een verschuiving in de aard van de samenwerking. In toenemende mate zorgt de complexiteit die ontstaat door een stapeling van eisen voor nieuwe inzichten. Deze inzichten kunnen leiden tot andere keuzes door Pré Wonen. Voor ons staat het belang van onze huidige en toekomstige huurders hierbij altijd voorop. Dáár ligt ons bestaansrecht.

Nieuwe samenwerkingsverbanden voor verduurzaming

In 2023 intensiveerden we de contacten met bestaande relaties zoals gemeenten, corporaties, adviseurs en uitvoerende partners. Dit is een direct gevolg van onze keuze om het thema duurzaamheid hoger op de agenda te zetten. De intensievere samenwerking leidde ertoe dat we als organisatie op dit thema nu al veel zichtbaarder zijn. Zie ook Duurzaamheid.

Langjarige en nauwe samenwerkingsverbanden

Op het gebied van wijkaanpak en ‘wonen en zorg’ werkten we – net als voorgaande jaren –samen met externe partners, zoals gemeenten en zorgorganisaties. Uitsluitend binnen dit soort langjarige en nauwe samenwerkingsverbanden kunnen we de gewenste resultaten behalen.

Verder behaalden we in het kader van externe samenwerking in 2023 onder meer de volgende resultaten:

 • Prestatieafspraken met gemeenten:

  • We rondden de prestatieafspraken met de gemeente Heemstede af.

  • Met de gemeente Bloemendaal voerden we gesprekken. Deze ronden we in 2024 af.

  • Met de gemeenten Haarlem, Zandvoort en Beverwijk stelden we in 2023 addenda bij de meerjarige prestatieafspraken op. Dit in verband met de Nationale Prestatieafspraken.

 • In 2023 selecteerden we 3 onderhoudspartners en stelden met hen meerjarige samenwerkingscontracten op. Deze aannemers zijn eind 2023, begin 2024 gestart.

Huurdersvertegenwoordigingen

Wij vinden het belangrijk dat we weten wat de mening is van onze huurders over onderwerpen waar zij belang bij hebben. Maar de manier waarop de overkoepelende bewonersparticipatie nu is ingericht, is aan vernieuwing toe. In 2023 startten Bewonerskern IJmond, Bewonerskern Zuid-Kennemerland, HuurdersPlatform Zandvoort en De Voorkamer met een herijking. Centrale vraag hierbij is: hoe komen we tot een participatiemodel dat toekomstbestendig, werkbaar, effectief en aantrekkelijk is? De nieuwe gesprekspartner voor Pré Wonen op centraal niveau - waar de huidige 3 huurdersorganisaties en De Voorkamer in opgaan - heeft voor de naam Huurderstafel gekozen. De verdere uitwerking en wat dit betekent voor de huidige structuur werken alle partijen in 2024 gezamenlijk verder uit.

Onderwerpen bewonerskernen en HPZ

In 2023 hebben de bewonerskernen en HPZ de volgende onderwerpen besproken of opgepakt:

 • Advies over verwerking prijsplafond blokverwarming.

 • Advies over inkoopcontract energie 2024.

 • Advies over jaarlijkse huuraanpassing.

 • Advies over onderhoudsbegroting.

 • Informatie over bedrijfsbegroting 2024 e.v.

 • Informatie over EFG-aanpak.

 • Informatie over stand van zaken projecten.

 • Bespreken Algemeen Sociaal Plan met HPZ.

 • Bespreken Algemeen Sociaal Plan met Bewonerskern IJmond.

 • Betrokkenheid bij opstellen addendum bij meerjarige Prestatieafspraken c.q. opstellen meerjarige Prestatieafspraken in Heemstede en Bloemendaal.

 • Betrokkenheid bij Bestuurlijke Overleggen in de betreffende gemeenten.