12. Gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB

12. Gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB

Gescheiden balans (voor resultaatbestemming)

Gescheiden activa

Gescheiden activa (x € 1.000)

2023

2022

DAEB

Niet-DAEB

DAEB

Niet-DAEB

3.160.924

330.987

3.296.029

352.376

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie

2.772.642

-

2.902.733

-

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

-

279.201

-

298.271

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

43.476

41.746

43.509

41.235

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

35.589

-

10.439

-

2.851.707

320.947

2.956.681

339.506

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

4.255

0

4.143

0

4.255

0

4.143

0

Financiële vaste activa

Deelnemingen

0

0

0

380

Netto vermogenswaarde niet-DAEB

289.990

0

303.799

0

Interne lening

0

0

8.562

0

Latente belastingvordering(en)

3.347

315

4.209

380

293.337

315

316.570

760

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop

3.017

921

2.250

2.189

Grondposities

413

4.192

2.905

4.192

3.431

5.113

5.155

6.381

Vorderingen

Huurdebiteuren

708

-50

582

43

Overheid

24

0

16

10

Vorderingen op groepsmaatschappijen

0

0

0

53

Belastingen en premies sociale verzekeringen

0

0

6.967

373

Overige vorderingen

188

10

376

2.444

Overlopende activa

475

6

511

18

1.396

-35

8.452

2.941

Liquide middelen

6.798

4.647

5.029

2.788

Gescheiden passiva

Gescheiden passiva (x € 1.000)

2023

2022

DAEB

Niet-DAEB

DAEB

Niet-DAEB

3.160.924

330.987

3.296.029

352.376

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve

1.959.688

122.070

2.120.939

136.734

Wettelijke reserves

0

0

26

26

Overige reserves

636.738

174.838

475.461

167.039

Resultaat boekjaar

-137.711

-6.918

0

0

2.458.714

289.990

2.596.426

303.799

Voorzieningen

Onrendabele investeringen en herstructureringen

16.650

0

31.921

0

Overige voorzieningen

352

252

327

235

17.002

252

32.248

235

Langlopende schulden

Schulden aan overheid

20.020

0

20.026

0

Schulden aan kredietinstellingen

579.452

0

565.974

0

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

43.484

39.950

43.507

39.480

Waarborgsommen

24

24

24

28

Interne lening

0

0

0

8.562

642.980

39.974

629.531

48.070

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

15.938

0

20.906

0

Schulden aan leveranciers

1.148

0

3.679

0

Belastingen en premies sociale verzekeringen

14.020

26

4.032

0

Overige schulden

970

0

954

0

Overlopende passiva

10.152

745

8.252

272

42.228

771

37.824

272

Gescheiden Winst & Verliesrekening

Gescheiden winst&verliesrekening (x € 1.000)

2023

2022

DAEB

Niet-DAEB

DAEB

Niet-DAEB

Resultaat na belastingen

-137.711

-6.918

-299.828

-19.002

Huuropbrengsten

103.275

11.319

101.716

11.532

Opbrengsten servicecontracten

6.122

30

4.416

36

Lasten servicecontracten

-6.283

-360

-4.710

-317

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-7.523

-254

-6.985

-514

Lasten onderhoudsactiviteiten

-45.200

-2.566

-39.549

-2.424

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-7.924

-668

-18.337

-1.186

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

42.467

7.502

36.549

7.128

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

10.212

7.596

6.805

11.969

Toegerekende organisatiekosten

-519

-18

-317

-23

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-7.274

-5.891

-4.308

-11.364

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

2.419

1.688

2.180

582

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-14.161

27

-43.900

-208

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-137.393

-14.591

-261.826

-25.509

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

-9

199

15

-249

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-151.563

-14.365

-305.710

-25.965

Opbrengst overige activiteiten

1.001

23

5.871

381

Overige organisatiekosten

-2.976

-143

-2.387

-191

Leefbaarheid

-904

-700

-1.240

8

Bedrijfsresultaat

-109.557

-5.995

-264.737

-18.057

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

318

-87

1.075

-357

Rentelasten en soortgelijke kosten

-10.697

-5

-10.660

-10

Financiële baten en lasten

-10.380

-93

-9.585

-367

Resultaat voor belastingen

-119.937

-6.088

-274.321

-18.425

Belastingen

-10.856

-814

-6.505

-574

Resultaat deelnemingen

-6.918

-16

-19.002

-3

Gescheiden kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

Gescheiden kasstroom (x € 1.000)

2023

2022

DAEB

Niet-DAEB

DAEB

Niet-DAEB

1.770

1.859

678

-1.732

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationele ontvangsten

Huurontvangsten

103.114

11.406

101.679

11.401

Vergoedingen

7.956

507

4.753

284

Overige bedrijfsontvangsten

5.219

439

1.490

9

Renteontvangsten

628

41

462

0

Saldo ingaande kasstromen

116.917

12.393

108.384

11.694

Operationele uitgaven

Personeelsuitgaven

-11.187

-750

-11.029

-832

Onderhoudsuitgaven

-39.584

-2.464

-32.579

-2.102

Overige bedrijfsuitgaven

-21.853

-1.723

-19.929

-1.572

Renteuitgaven

-10.256

-111

-10.826

-453

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-887

-66

-366

-29

Verhuurdersheffing

0

0

-11.306

-178

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden

-909

0

-710

0

Vennootschapsbelasting

-5.073

-380

-2.372

-210

Saldo uitgaande kasstromen

-89.748

-5.495

-89.117

-5.376

Kasstroom uit operationele activiteiten

27.169

6.898

19.267

6.318

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB

7.947

0

6.490

0

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

9.333

0

13.301

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode DAEB

1.444

0

313

0

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode niet-DAEB

0

2.103

0

800

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa

9.390

11.436

6.803

14.101

MVA Uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-24.723

0

-7.550

0

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

0

0

14

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-27.669

0

-10.368

0

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB

0

-31

0

0

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-4.781

0

-8.414

0

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop DAEB

-1.085

0

-904

0

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop niet-DAEB

0

-1.364

0

-1.212

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden DAEB

-40

0

-346

2

Aankoop grond DAEB

-18

0

-10

0

Aankoop grond niet-DAEB

0

0

0

-8

Investeringen overig DAEB

-521

0

-87

0

Verwerving van materiële vaste activa

-58.836

-1.395

-27.679

-1.204

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-49.445

10.041

-20.876

12.897

FVA

Ontvangsten verbindingen

0

380

0

378

Ontvangsten overig

6.891

0

0

0

Uitgaven overig

0

-6.891

0

0

Saldo in-en uitgaande kasstromen financiële vaste activa

6.891

-6.510

0

378

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-42.555

3.531

-20.876

13.275

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financiering ingaande kasstromen

Nieuwe te borgen leningen

32.500

0

0

0

Mutatie interne lening

8.562

0

21.312

0

Tussentelling inkomende kasstromen

41.062

0

21.312

0

Financiering uitgaande kasstromen

Aflossing door WSW geborgde leningen

-20.906

0

-21.541

0

Mutatie interne lening

0

-8.562

0

-21.312

Mutatie maandelijkse roll-over lening

-3.000

0

2.500

0

Waarborgsommen

0

-7

17

-13

Tussentelling uitgaande kasstromen

-23.906

-8.569

-19.024

-21.325

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

17.156

-8.569

2.288

-21.325

1.770

1.859

679

-1.732

Liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari

5.029

2.788

4.351

4.520

Liquide middelen per 31 december

6.798

4.647

5.029

2.788