Rooster van aftreden (per 31-12-2023)

Rooster van aftreden (per 31-12-2023)

Naam

Benoemd op voordracht

Commissie

Jaar van (her)benoeming

Benoemd tot

Herbenoeming

1

De heer Ir. W. J. Bodewes (voorzitter)

Lid Remuneratie- commissie

2019

1 - 2 - 2027

Niet herbenoembaar

2

Mevrouw J.P.A. de Goede MSc MCM (vicevoorzitter)

Huurders- vertegenwoordigingen

Voorzitter Remuneratie- commissie

2016

1 - 12 - 2024

Niet herbenoembaar

3

De heer B. T. Rutten MBA MSc

Voorzitter Auditcommissie

2019

1 - 9 - 2027

Niet herbenoembaar

4

De heer dr. B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Huurders- vertegenwoordigingen

2020

1 - 2 - 2024

Herbenoembaar

5

Mevrouw Mr. A. A .F. Talitsch

Lid Auditcommissie

2022

1 - 1 - 2026

Herbenoembaar

Bezoldiging conform WNT
Het bestuur bestond tot en met 31 mei 2023 uit de heer W.D. Kranen en de heer M.H.J. Oomes. Per 1 juni is mevrouw S.D. Franken als bestuurder in functie getreden en bekleden de heer Kranen en de heer Oomes weer de functie van directeur.

De bezoldiging van het bestuur die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie kwam, bedraagt € 264.734. Als volgt opgebouwd:

2023

2022

S. Franken

M.H.J. Oomes

W.D. Kranen

Totaal

M.H.J. Oomes

W.D. Kranen

Totaal

Beloning incl. belastbare onkostenvergoedingen

117.589

62.782

54.799

235.170

12.020

10.643

22.663

subtotaal

117.589

62.782

54.799

235.170

12.020

10.643

22.663

Beloningen betaalbaar op termijn

12.467

8.782

8.315

29.564

1.652

1.400

3.052

Totaal

130.056

71.564

63.114

264.734

13.672

12.043

25.715

Omvang van het dienstverband (in fte)

1

1

1

1

1

Duur van het dienstverband (in boekjaar)

1-6 t/m 31-12

1-1 t/m 30-5

1-1 t/m 30-5

1-12 t/m 31-12

1-12 t/m 31-12

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).

De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen, die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie is gekomen, bedraagt € 98.120 en is naar individuele commissaris als volgt gespecificeerd (in euro’s):

Beloning

Naam

Functie

2023

2022

Bodewes, W.J.

Voorzitter

26.760

25.920

A. Talitsch

Lid

17.840

17.280

de Goede, J.P.A.

Lid

17.840

17.280

Rutten, B.T.

Lid

17.840

17.280

Tjin-a-Tsoi, T.B.P.M.

Lid

17.840

17.065

Totaal

98.120

94.825

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties door Pré Wonen aan bestuurders en commissarissen verstrekt.