Verslag van de Raad van Commissarissen 2023

Verslag van de Raad van Commissarissen 2023

Algemeen

Het jaar 2023 kenmerkte zich intern vooral door wisselingen in het bestuur. Anke Huntjens vertrok op 1 december 2022 als bestuurder van Pré Wonen. Daarna namen beide directeuren, Maarten Oomes en Wout Kranen, het interim-bestuur op zich. De organisatie was - en is nog steeds - stabiel en financieel gezond. De gedachte was dat het gezamenlijke interim-bestuur de continuïteit van Pré Wonen moest waarborgen totdat een nieuwe bestuurder kon starten. Dat voerden beide heren gedegen en bekwaam uit.

In februari is Sabrina Franken benoemd als bestuurder van Pré Wonen. Zij kwam, met ondersteuning van een extern bureau en na een zorgvuldig en soepel verlopen wervingsprocedure, als meest geschikte kandidaat uit de bus. Mevrouw Franken heeft een uitgebreide bestuurlijke ervaring, maar was nog onbekend met de sector van de volkshuisvesting. Juist die combinatie was voor de RvC een belangrijke argumentatie haar te benoemen. Iemand met een frisse blik op de materie en de sector kan bijdragen aan de doorontwikkeling van de organisatie. Op 1 juni 2023 startte zij voor een periode van 4 jaar. Er is voorzien in een brede en gevarieerde inwerkperiode. Tegelijkertijd constateert de RvC een daadkrachtig optreden.

De heren Oomes en Kranen traden per 1 juni weer terug in hun functie van directeur. De RvC is zich er terdege van bewust wat van hen beiden is gevraagd in de zin van flexibiliteit en verantwoordelijkheid, alles omwille van de continuïteit van Pré Wonen. De dank daarvoor is overgebracht en wordt hier nogmaals herhaald.

In de context van de corporaties was in 2023 ook veel beweging waar te nemen, maar niet per se voorwaarts. De krapte op de woningmarkt was nijpend. Aan het einde van het jaar geldt dat nog steeds, zonder dat er veel zicht is op noodzakelijke en versnellende maatregelen en acties. Wachttijden blijven oplopen en de investeringsruimte neemt af als gevolg van de stijgende rentes, oplopende bouwkosten en beklemmingen op de huurprijsontwikkeling. Een zorgelijke ontwikkeling die we met inventiviteit en lef moeten proberen te keren.

Belangrijke thema’s van 2023

Verduurzaming

Na 1 januari 2029 mogen corporaties geen woningen meer verhuren met een label E, F of G. Pré Wonen stelde een plan van aanpak op - onder meer een uitvloeisel van de samenwerking in het kader van de Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie - om voor die datum ruim 1.000 woningen naar minimaal een D-label te brengen. Een kostbaar en ingewikkeld project, dat ten doel heeft dat de huurders kosten kunnen besparen, vooral omdat hun warmtevraag afneemt.

Warmtenet Schalkwijk

Pré Wonen was samen met de 2 andere Haarlemse corporaties, 2 commerciële partijen en de gemeente Haarlem betrokken bij een onderzoek naar het aanleggen van een warmtenet in Schalkwijk. In 2023 besloot Pré Wonen zich uit dit samenwerkingsverband terug te trekken. In onze optiek waren de oorspronkelijke uitgangspunten, zoals een duurzame bron en geen extra kosten voor de huurders, niet meer haalbaar. Het was geen makkelijke keuze, maar wel noodzakelijk.

Financiën

Door rentestijgingen en inflatie slonk de extra investeringsruimte (‘oorlogskas’) van Pré Wonen, bedoeld om kansen te benutten en tegenvallers op te vangen, aanzienlijk. Niettemin is de continuïteit van de organisatie ruimschoots gegarandeerd. BDO startte in 2023 als accountant van Pré Wonen en constateert dat Pré Wonen een solide organisatie is met een adequaat risicomanagement.

Zelfevaluatie

In september 2023 voerde de Raad de jaarlijkse zelfevaluatie uit. Dit keer zonder externe begeleiding. De belangrijkste items waren:

  • De onderlinge dynamiek: voldoende openheid met diversiteit in de bijdragen en kwalitatief goed in evenwicht.

  • Afstand tot het bestuur: bij interim-bestuur wat meer nabijheid, bij de nieuwe bestuurder weer wat meer op afstand.

  • Speerpunten voor 2024: realisatiegraad vastgoedontwikkeling, samenhang processen en bijbehorende kosten. Nieuwe meerjarenstrategie en het huurdersperspectief versterken.

Permanente educatie

De leden van de RvC van Pré Wonen en het bestuur blijven zich vanzelfsprekend ontwikkelen om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig is om de verantwoordelijkheden en taken als interne toezichthouder en als bestuurder effectief te kunnen uitvoeren. Naast de individuele trainingen en seminars liet de RvC samen met het bestuur een leergang op maat ontwikkelen door Comenius, met de titel Complexiteit en leiderschap. Verspreid over 2022 en 2023 verzorgden experts op 4 dagen inleidingen op een zeer gevarieerd aantal thema’s.

Behaalde PE-punten in 2023:

De heer Bodewes

Mevrouw De Goede

De heer Rutten

De heer Tjin-A-Tsoi

Mevrouw Talitsch

De heer Oomes

De heer Kranen

Mevrouw Franken

15

32

15

15

20

43

21

29,5

Samenstelling en werkwijze Raad van Commissarissen

In 2023 is de samenstelling van de RvC niet gewijzigd. Er waren 2 herbenoemingen:

  • De heer Bodewes is per 1 februari voor zijn tweede en laatste periode herbenoemd als voorzitter van de RvC.

  • De heer Rutten is op 19 september herbenoemd als lid van de RvC. Daarbij blijft de heer Rutten voorzitter van de AC en de commissaris die via de Ondernemingsraad het contact met de organisatie onderhoudt.

Op 1 april startte de heer Bloem als stagiaire voor een periode van 1 jaar bij de RvC. Via de VTW volgt hij de opleiding tot commissaris. De heer Bloem neemt deel aan alle overleggen van de AC en de RvC. De Raad biedt gedreven nieuwkomers graag de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot commissaris. Ook voor de Raad kan een ander perspectief verfrissend werken. Vooraf wordt wel gezamenlijk bepaald wat een gewenst profiel van een kandidaat kan zijn en wat een eventuele stageopdracht kan inhouden.

De RvC bestond tot 2023 uit 5 personen, 2 vrouwen en 3 mannen. De RvC streeft naar een evenwichtige man-vrouwverhouding en staat voor kwaliteit.

De Raad kwam in 2023 6 keer in reguliere vergadering bijeen.

Auditcommissie

De Auditcommissie (AC), onder voorzitterschap van de heer Rutten, richt zich op de werking van de risicocontrolesystemen, op de financiële informatievoorziening van Pré Wonen en het continuïteitsvraagstuk van de organisatie.

In 2023 kwam de AC 6 keer bijeen. Zoals in het reglement vastgelegd, zijn er ook afzonderlijk gesprekken gevoerd met de controller, buiten aanwezigheid van de bestuurder.

In 2023 is BDO gestart als accountant van Pré Wonen.

Remuneratiecommissie

Deze commissie, onder voorzitterschap van mevrouw De Goede, is namens de RVC belast met de werkgeversrol en specifiek met de beoordeling en beloning van de bestuurder in relatie tot de prestatieafspraken en het functioneren van de organisatie. Omdat de gehele RvC het functioneren van de bestuurder beoordeelt, stemt de commissie af met de gehele RvC en komt zij met voorstellen. In 2023 stond in de remuneratiecommissie, naast de beoordeling van het functioneren en de prestaties van het gezamenlijke interim-bestuur van de heer Oomes en de heer Kranen, de selectie en contractvorming met de nieuwe bestuurder mevrouw Franken centraal.