Personeel en organisatie

Personeel en organisatie

Het personeelsbeleid richtte zich in 2023 op het op orde brengen van de basis. We maakten een beweging van volledig thuiswerken naar hybride werken. Hoewel het zoeken was naar de juiste balans tussen thuis en op kantoor werken, kwam de organisatie in 2023 veel meer in balans.

Human Resources

Op 31 december 2023 had Pré Wonen 151 medewerkers (2022: 153) in dienst. Dit is exclusief stagiaires. De lonen en salarissen ontwikkelden zich in 2023 als volgt:

Lonen en salarissen (x 1.000)

Begroting 2023

Realisatie 2023

Realisatie 2022

Salarissen

9.541

9.048

8.544

Sociale lasten

1.630

1.526

1.507

Pensioenen

1.089

1.150

1.090

Overige personeelslasten

1.077

1.318

1.187

Uitkeringen ziektewet

0

-43

-23

Totale loonkosten
(eigen personeel)

13.337

12.999

12.305

Tijdelijk personeel

1.316

2.257

2.355

Totaal loon & salarissen

14.653

15.256

14.660

In- en uitstroom personeel

Het personeelsverloop was in 2023 een stuk lager dan het jaar daarvoor. Het hoge verloop in 2022 was waarschijnlijk een na-ijleffect van de coronaperiode. Door het thuiswerken voelden medewerkers zich mogelijk minder verbonden met de organisatie. Daardoor wisselden zij sneller van baan. In 2023 traden minder medewerkers uit dienst en namen we meer mensen aan dan in 2022. 14 mensen stroomden in 2023 intern door naar een andere functie (dit waren 5 mensen in 2022).

Onderdeel

Aantal 2023

Aantal 2022

Medewerkers in dienst op 31-12

151

153

Instroom

39

33

Uitstroom

27

41

Arbeidsmarktstrategie

Door de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt blijft het lastig om nieuwe medewerkers te werven. In 2023 ontwikkelden we een strategie om de arbeidsmarktcommunicatie te verbeteren. In 2024 lanceren we een arbeidsmarktcampagne die ons als werkgever zichtbaarder maakt en waardoor we beter in staat zijn nieuwe medewerkers aan te trekken.

2023

2022

Aantal ingevulde vacatures

39

33

Gemiddeld aantal inhuurkrachten (in fte)

17,3

14,6

Inhuur externe krachten

De situatie op de arbeidsmarkt leidde ook tot hogere kosten voor de inhuur van externe krachten. Inhuur is vaak vanuit strategisch oogpunt gepland, maar is regelmatig ook ongepland, bijvoorbeeld ter vervanging van ziekte of omdat we een vacature niet op tijd ingevuld krijgen. We doen vaak een beroep op werving- en selectiebureaus. Omdat wij specialistische kennis nodig hebben, werken we met veel verschillende bureaus onder verschillende voorwaarden. Dat is niet efficiënt en vanuit compliance niet gewenst. HR gaat dit in 2024 meer stroomlijnen.

In 2023 zijn in totaal 31 mensen (21,75 fte) ingehuurd.

Opleiding

We bieden onze medewerkers een ruim aanbod aan opleidingen. Daarmee dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van onze medewerkers én aan de professionalisering van onze organisatie. De opleidingskosten bedroegen in 2023 € 353.000.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is dit jaar, vergeleken met 2022, gedaald: gemiddeld van 7,7% in 2022 naar 5,8% in 2023. Ook het aantal ziektemeldingen is gedaald. Corona speelt hier waarschijnlijk een rol: in 2022 meldden meer mensen zich ziek vanwege corona en omdat ze vanwege besmettingsgevaar niet naar kantoor konden komen. In 2023 speelde dit veel minder.

Verzuimcijfers

Realisatie 2023

Realisatie 2022

Gemiddelde verzuim %

5,8%

7,7%

Verzuimmeldingen

131

173

Verzuimfrequentie

0,9

1,27

Vertrouwenspersoon

Bij Pré Wonen kunnen medewerkers terecht bij 3 vertrouwenspersonen. 2 interne medewerkers en 1 extern persoon. Medewerkers kunnen er aankloppen voor een luisterend oor, maar ook voor begeleiding bij, informatie en advies over mogelijke vervolgstappen.

In 2023 vonden in totaal 14 gesprekken plaats met 7 verschillende medewerkers. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren onder andere omgangsvormen, leidinggeven en rouwverwerking.

Professionalisering human resources

In 2023 is ons personeelsbeleid verder geprofessionaliseerd. Daarvoor optimaliseerden we de volgende processen:

 • Door het strategisch personeelsplan (SPP) te koppelen aan de meerjarenstrategie sluit de ontwikkeling van het personeel beter aan bij de langetermijnplannen van de organisatie.

 • Het individueel keuzebudget Préflex is gedigitaliseerd en gekoppeld aan het salarisadministratiesysteem. Dat maakt het proces inzichtelijker en vooral ook minder foutgevoelig. Bovendien kunnen medewerkers nu zelf online via Préflex aanvragen doen.

 • Het onboardingproces maakte in 2023 een grote slag. De introductie voor nieuwe medewerkers bestond eerst alleen uit een presentatie over de geschiedenis en cultuur van Pré Wonen. Nu krijgen medewerkers een meer op de betreffende afdeling gerichte presentatie, gevolgd door een excursie langs een deel van ons bezit. Daarnaast organiseren we elke maand kennissessies over systemen en applicaties. Nieuwe medewerkers vinden zo sneller hun weg in de organisatie.

Actualiseren beleid

Daarnaast maakten we een professionaliseringsslag in het actualiseren van beleid. In 2023 pasten we de volgende drie beleidsonderdelen aan de huidige wet en regelgeving aan:

 • maatwerk arbeidsvoorwaarden

 • de klokkenluidersregeling

 • het hybride werken

Verder brachten we de Integriteitscode, agressie en geweld en gedragsregels onder in de gedragscode. In 2024 gaan we hiermee verder.

Evaluatie Expeditie

In het najaar voerden we een ‘pulse survey’ uit ter evaluatie van het cultuurtraject de Expeditie. De belangrijkste conclusies waren:

 • De respons op het onderzoek was 66%.

 • Medewerkers herkennen zich vooral in de waarden sociaal, betrokken en klantgericht. Maar ook scoorde ‘bureaucratisch’ behoorlijk hoog.

 • De waarden die medewerkers het meest aanspreken zijn sociaal, open en eerlijk en klantgericht.

 • Medewerkers vinden dat samenwerking tussen de teams beter kan.

 • Medewerkers vinden dat de uitkomsten meer opvolging moeten krijgen.

Naar aanleiding van dit onderzoek spraken we af dat het onderwerp ‘organisatiecultuur’ een belangrijk thema wordt in de Strategische Personeelsplanning van Pré Wonen.

Facilitair

Op het gebied van facilitaire dienstverlening behaalden we in 2023 de volgende resultaten:

 • In het kader van een nieuw mobiliteitsplan bekeken we hoe we het verouderde fietsenplan kunnen actualiseren. Ook startten we met een nieuw plan voor pool- en leaseauto’s. In 2024 werken we het mobiliteitsplan verder uit.

 • Het protocol voor rittenregistratie is geëvalueerd. In 2024 onderzoeken we hoe we dit proces gebruiksvriendelijker kunnen maken.

 • Begin 2023 opende het Pré Café. Het café biedt medewerkers een mooie plek om elkaar op een informele manier te ontmoeten. Ook de personeelsvereniging maakt er goed gebruik van.

Communicatie

In 2023 voerden we de volgende verbeteringen door in zowel de interne communicatie als in de communicatie richting de huurders:

 • In het voorjaar lanceerden we de vernieuwde website en het huurdersportaal (zie ook hoofdstuk ‘Dienstverlening’.

 • We voerden de in 2022 vernieuwde huisstijl in 2023 door in alle communicatiemiddelen.

 • We ontwikkelden een contentstrategie en contentkalender.

 • We maakten een start met een strategie en campagne voor arbeidsmarktcommunicatie.

 • We kozen ervoor om voortaan op B1-niveau te communiceren. Door onder meer het gebruik van eenvoudige woorden en korte en actieve zinnen begrijpen mensen onze communicatie beter. We ontwikkelden hiervoor een schrijfwijzer. Ook kregen veel medewerkers een schrijftraining. In 2024 volgen de laatste medewerkers de training. Deze draagt bij aan de verbetering van de communicatieve vaardigheden van onze medewerkers, zowel intern richting collega’s als extern richting huurders en andere relaties.